Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Mødrenes rolle i forebygging av mor-barn-smitte av HIV i Uganda

Charles Karamagi   

Charles Karamagi disputerer fredag 1. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Supporting Mothers for Child Health and Nutrition in Uganda”

Uganda har en befolkning på nærmere 30 millioner hvorav mer enn halvparten er under 18 år. Landet har høy spedbarnsdødelighet (80 per 1000 levende fødte) og høy barnedødelighet for barn under 5 år (140 per 1000 levende fødte). De viktigste grunnene til den høye barnedødeligheten er forebyggbare sykdommer slik som malaria, lungebetennelse, diaré, meslinger, underernæring og HIV. En rekke programmer tar sikte på å forebygge sykdommer som rammer barn. Eksempler på slike programmer er programmene ”Integrated Management of Childhood Illnesses” (IMCI; integrert program for bekjempelse av sykdommer blant barn) og ”Prevention of mother-to-child transmission of HIV” (PMTCT; forebygging av HIV-smitte fra mor til barn). Felles for disse programmene er at de retter seg mot mødrene slik at de kan gjennomføre de ulike tiltakene for barna. Dessverre har mange av mødrene selv dårlig helse. Mødredødeligheten i Uganda er høy (omkring 500 per 100 000 levende fødte), og kvinnene lider under sosiale problemer som fattigdom, stor analfabetisme, kjønnsdiskriminering og vold.

Denne avhandlingen har studert noen av de utfordringene mødrene møter når de skal fremme god helse og ernæring for barna sine. To studier ligger til grunn for avhandlingen. En tverrsnittsstudie blant helsepersonell med fokus på IMCI ble utført i Mukono District for å se i hvor stor grad helsepersonell imøtekommer mødrenes spørsmål og ønskninger. Den andre studien var fra Mbale District i 2003 med fokus på PMTCT, VCT (voluntary councelling and testing, frivillig veiledning og testing av HIV), IPV (Intimate Partner Violence, vold fra partneren) og barnehelse. Her ble 457 mødre med barn under 1 år intervjuet i et tilfeldig utvalg av hushold.

IMCI-studien viste at veiledningen fra helsepersonellet var ufullstending. PMTCT-studien viste at veiledning og testing for HIV bare ble gjennomført blant ti prosent av de gravide kvinnene. Det var flere grunner til dette. For det første hadde ikke alle klinikkene og helsestasjonene fått i gang PMTCT-programmet. I tillegg var ikke jordmødrene aktive med rådgivning. Sist, men ikke minst, fryktet mange mødre at de skulle bli utsatt for vold fra partneren eller på andre måter bli utsatt for stigma hvis de lot seg teste. Undersøkelsen viste at over halvparten av mødrene allerede hadde erfart vold fra partneren i form av trusler, slag, spark eller annen form for mishandling. Mødre med lav utdanning og de som bodde på landet var mest utsatt for vold fra partneren. Mødre som hadde erfaring med vold fra partneren deltok sjeldnere i PMTCT-programmet. Færre av disse hadde latt seg teste eller ble fortalt resultatet fra testingen. I tillegg var vold fra partneren assosiert med høyere sykelighet hos barna, en observasjon man også har sett i norske studier.

Personalia:
Charles Karamagi (f. 1953) fra Uganda ble Cand. Med. ved Makerere Universitetet i Uganda i 1978 og ble spesialist i pediatri samme sted i 1983. I 1988-89 fordypet han seg i klinisk epidemiologi innenfor The International Clinical Epidemiology Network ved University of North Carolina at Chapel Hill, USA. Fra 1997 har han arbeidet som direktør for Clinical Epidemiology Unit ved Makerere Universitet. Epidemiologi og forskningsmetodikk er obligatorisk for alle leger i spesialistutdanning, og Karamagi har blant annet ansvar for denne utdanningen. I tillegg er han førsteamanuensis ved Institutt for pediatri og barnehelse ved Makerere Universitet og Mulago Universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet er et samarbeidsprosjekt mellom Makerere Universitet og Universitetet i Bergen og er NUFU-finansiert.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.12.2006, kl. 10:15, Store Auditorium, 3. etasje, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Charles Karamagi, tlf. 55 97 49 80, epost: ckaramagi2000@yahoo.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.