Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Tjenestemannsorganisasjoner og reformer i statlig sektor

Dag Runar F. Jacobsen   

Dag Runar F. Jacobsen disputerer fredag 16. juni 2006 for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Tjenestemannsorganisasjoner og nasjonal forvaltningspolitikk: Modernisering med en hånd på rattet og en fot på bremsen?”

Tema for studien er forholdet mellom tjenestemannsorganisasjoner og forvaltningspolitikk på sentralt statlig nivå i Norge 1980 - 2004. Med tjenestemannsorganisasjoner menes de fagorganisasjonene som organiserer ansatte i statlig sektor, inkludert Arbeidsgiverforeningen NAVO-virksomhetene. Tjenestemannsorganisasjonene som studeres er hovedsammenslutningene for statlig sektor: Statstjenestemannskartellet/LO Stat, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Seksjon stat (YS-S), og Akademikernes Fellesorganisasjon (AF).
Problemstillingen retter seg mot dynamikken mellom to forhold: hvordan tjenestemannsorganisasjonenes respons virket inn på forvaltningspolitikken, og motsatt, hvordan forvaltningspolitikken virket inn på tjenestemannsorganisasjonene i seg selv.

I hovedtrekk viser det seg problematisk å forstå og forklare forvaltningspolitikkens fremvekst, institusjonalisering og konsekvenser på 1980- og 1990 tallet uten å ta hensyn til tjenestemannsorganisasjonenes ulike typer av respons. Det var langs tre sentrale dimensjoner at disse organisasjonene aktivt virket inn på forvaltningspolitikkens innhold og organisering ved å (1) få gjennomslag for en politisk-demokratisk fortolkningsramme som premiss for denne type politikk (2) ved at alle hovedsammenslutningene var sentrale bidragsytere i etableringen av helt avgjørende reformpolitiske rammer, som blant annet ny arbeidsgiverorganisering for NAVO-virksomhetene (3) ved å påvirke tempo, betingelser og fremgangsmåter for sentrale reformer og fristillingsprosesser knyttet til statlige virksomheter. Det vektlegges hvor viktig kontakten og samhandlingen mellom disse organisasjonene og staten var for muligheten til å gjennomføre mange av forvaltningspolitikkens omfattende organisasjonsreformer. Det var imidlertid store variasjoner mellom de ulike tjenestemannsorganisasjonene, og over tid. Forvaltningspolitikken virket også tilbake på tjenestemannsorganisasjonene som et avgjørende omdreiningspunkt i spenningen mellom stabilitet og endring inn i et nytt årtusen. De tre hovedsammenslutningene fikk vidt forskjellige ”livshistorier” i sitt møte med dette politikkområdet. LO Stat framstår som robust og stabil, men kan være utsatt for ”privatisering” fra innsiden. YS-S ble dramatisk endret, og avviklingen av AF kom delvis som et resultat av dette møtet.

Personalia:
Dag Runar Furuheim Jacobsen, f. 1962, kommer fra Holmestrand. Han tok cand.polit. graden i 1992 ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB. Etter et opphold i Stavanger ved Rogalandsforskning, har han fra 1993 hatt sitt arbeidssted ved UiB. Først ved LOS – senteret, senere ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.06.2006, kl. 15:15. Oppgitt emne: "I litteraturen om nyinstitusjonalisme skilles det gjerne mellom minst tre forskjellige varianter forankret i fagdisiplinene økonomi, statsvitenskap og sosiologi. Gjør rede for nyinstitusjonell teori innen hver av de tre disiplinene, hva de har felles og hva som skiller dem. Drøft deretter hvor velegnet de er til å beskrive og forklare utviklingen av norsk forvaltningspolitikk".
Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.06.2006, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Dag Runar F. Jacobsen, tlf.: 55588609/47839452, epost: Dag.Jacobsen@aorg.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1513

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.