Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Ung muslimsk religiøsitet

Christine M. Jacobsen   

Christine M. Jacobsen disputerer fredag 17. november 2006 for dr. polit. graden med avhandlingen:

“Staying on the Straight Path: Religious Identities and Practices among Young Muslims in Norway”.

Få temaer er mer omstridt i norsk samfunnsdebatt enn spørsmål knyttet til “innvandring” generelt og “muslimske innvandrere” og Islam spesielt. I debatten omtales den såkalte andregenerasjonen gjerne enten som potensielle ekstremister eller som velintegrerte brobyggere mellom “Islam” og ”norsk kultur”. Men hva skjer egentlig med unge muslimers religiøse identitet og praksis når denne utformes i en kontekst av internasjonal migrasjon og globalisering?

Christine M. Jacobsen har gjort feltarbeid og intervjuer blant muslimsk ungdom i Oslo. Med utgangspunkt i to muslimske ungdoms- og studentorganisasjoner omhandler avhandlingen kontinuitet og endring i islamske tradisjoner og muslimske identiteter, og deres fremtid i det norske samfunnet. Unge muslimers levde erfaring er utgangspunkt for en beskrivelse av mangfold, ambivalens og endring i skjæringspunktet mellom det lokale, nasjonale og transnasjonale. Det teoretiske utgangspunktet er at islam kan betraktes som en “diskursiv tradisjon”; dvs. at snarere enn å se islamsk tradisjon som en motsats til modernitet så dreier det seg om kunnskapsformer, praksiser og institusjoner som relaterer seg til Koranen og tradisjonen etter profeten Muhammed med utgangspunkt i en bestemt nåtid. Avhandlingen analyserer de unges religiøsitet med utgangspunkt i en forståelse av islam som en diskursiv tradisjon, og ser endring i denne både i lys av konstruksjon av identitet/forskjell i migrasjonskonteksten og i lys av en pågående intern reform av islamske tradisjoner. Av betydning i dette henseendet er hvordan etniske, generasjonsrelaterte og kjønnede dynamikker samvarierer med en islamsk reformprosess idet Islam danner grunnlag for unge muslimers “identitetspolitikk”, for å refortolke og forhandle om sider ved “migrerte tradisjoner”, og for konstitueringen av selvet som et etisk subjekt.

Dannelsen av muslimske etiske subjekter innebærer en relasjon til islamske tradisjoner og praksiser som formidles i familien, moskeen, og i økende grad ved hjelp av nyere kommunikasjonsteknologi, så vel som et arbeid på seg selv med tanke på å forme seg selv som en autentisk muslim. De refleksive spørsmålet unge muslimer stiller seg om hva det å være muslim dypest sett handler om, igangsetter en subjektiveringsprosess som kjeder sammen autonomi med lydighet og plikt.

Avhandlingen legger spesielt vekt på å redegjøre for de mulighetsbetingelser som danner rammen for utformingen av religiøs identitet og praksis i vår tid. Gjennom en etnografisk basert analyse bidrar den med en diskusjon av sentrale spørsmål i samfunnsvitenskapene knyttet til internasjonal migrasjon og globalisering. Videre problematiseres nytten av mye brukte binære opposisjoner som hybriditet og fundamentalisme, modernitet og tradisjon, essensialisme og konstruktivisme, og valg og tvang, som utgangspunkt for å forstå muslimsk religiøsitet i dagens Europa.

Personalia:
Christine M. Jacobsen (f.1971) tok hovedfag i sosialantropologi ved UIB høsten 1998. Etter hovedfag jobbet Jacobsen som forsker ved IMER Norge/Bergen (Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner). Som doktorgradsstipendiat var hun finansiert av Det samfunnsvitenskapelige fakultetet UIB. Jacobsen jobber nå som forsker ved Rokkansenteret med engasjement på prosjektene “Prostitution and Gendered Migration” og “Transnasjonale nettverk, nasjonale demokratier. Politisk mobilisering og engasjement blant unge voksne med innvandrerbakgrunn”.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.11.2006, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Second generation Muslims in France and Norway: Differences and commonalities with regard to issues, fractions, discourses".
Sted: Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgate 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.11.2006, kl. 10:15, Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgate 1

Kontaktpersoner:
Christine M. Jacobsen, tlf. 55 58 97 37, epost: christine.jacobsen@rokkan.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/2006.For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.