Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Supporterne forvalter fotballens sjel

Arve Hjelseth   

Mag.art. Arve Hjelseth disputerer fredag 15. desember 2006 for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Mellom børs, katedral og karneval. Norske supporteres forhandlinger om kommersialisering av fotball."

Fotballsupporterne er de sterkeste forsvarerne av norske fotballklubbers sjel og egenart, og er en maktfaktor som på flere områder motarbeider kommersialisering av fotballen. Mens idretter som ski og skøyter har innført en rekke endringer for å holde på interessen og tiltrekke seg nye publikumsgrupper, har fotballen forblitt relativt uforandret. Turneringer og regler endres sakte, og arrangementene har mindre preg av show og underholdning enn tilfellet er i flere andre hall- og arenaidretter.

Men fotballen omsetter for store beløp, og blir derfor likevel mer kommersiell. Fotballen har større målgrupper enn bare de mest iherdige supporterne. Avhandlingens siktemål er å undersøke hvordan supporterne forholder seg til disse prosessene. Det skilles mellom tre dimensjoner ved fotballens kommersialisering: For det første kommodifisering, som innebærer at fotballen i økende grad får karakter av å være en vare på et marked. For det andre institusjonell omforming, som innebærer nye turneringsformer, endrede regler og krav til populære spillestiler. Og for det tredje spektakularisering, som innebærer at kampens ramme gjøres mest mulig attraktiv for publikum. Alle disse prosessene kan tenkes å utfordre den måten de mest engasjerte supporterne opplever fotball på. Teoretisk tar avhandlingen dels utgangspunkt i begreper fra blant andre Albert Hirschman, Pierre Bourdieu og Clifford Geertz, dels i fotballsosiologiske begreper og teorier.

Den empiriske analysen består av innholdsanalyser av diskusjonsgrupper om norsk fotball på internett. Gjennom slike diskusjoner forhandler supportere om hva det innebærer å være en god supporter, og derigjennom også om hvorvidt kommersialisering kan forenes med de ritualer fotballen for dem bygger på. Et viktig resultat er at kommersialisering er problematisk i den grad det utfordrer sentrale symboler og ritualer for supporterne, og at forsøk fra arrangørens side på å skape en god atmosfære motarbeides, fordi supporterne selv ønsker å ha regien over atmosfæren. Supporterne ser seg selv som de viktigste forvaltere av klubbens og fotballens identitet og tradisjoner. Det konkluderes med at fotball som populærkulturelt fenomen arter seg forskjellig fra sammenlignbare idretter og uttrykksformer, samtidig som dens særtrekk kontinuerlig utfordres og tillempes i forhold til kommersialiseringen.

Personalia:
Arve Hjelseth er født i 1966 og oppvokst i Rauma i Romsdal. Han ble mag.art. i sosiologi ved Universitetet i Oslo i 1992. Han har i flere perioder vært tilsatt ved institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. I dag er han førstelektor ved Avdeling for samfunn, næring og natur, Høgskolen i Nord-Trøndelag. Den obligatoriske opplæringsdelen i dr.polit-studiet ble gjennomført mens han var tilsatt som universitetsstipendiat ved sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, i årene 1996-1999.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.12.2006, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Forskning på idrett/sport og populærkultur - berøringspunkter og forskjeller."
Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.12.2006, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Arve Hjelseth, tlf. 97 60 31 62, epost: Arve.Hjelseth@hint.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/2019
For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.