Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Lungefunksjon hos barn og ungdom som ble født ekstremt for tidlig

Thomas Halvorsen   
Thomas Halvorsen disputerer 17. februar for dr. med graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Lung sequelae after premature birth. A population based, controlled, long- term cohort study.”

Siden 1960-årene har overlevelsen blant ekstremt for tidlig fødte barn (premature) økt fra tilnærmet null til nærmere 80%. Dette har mange årsaker, men utvikling av assistert ventilasjon og intensiv-medisin for nyfødte har vært avgjørende. Gjennom disse årene har alle syke nyfødte fått bedre behandling, samtidig som overlevelsen har økt dramatisk blant de minste premature som tidligere døde. "Pionerene" blant disse barna nådde voksen-alder først i 1990-årene. Vi kjenner derfor ikke langtids-effektene av disse endringene og hva det betyr for et lite menneske å tilbringe siste del av foster-livet utenfor sin mor. Langvarig oppfølging av premature barn er derfor viktig.

I denne studien undersøkte vi alle barn som ble født med svangerskapsalder ≤ 28 uker eller fødselsvekt ≤ 1000 gram i to perioder, tidlig på 1980- og 1990-tallet. Barnas mødre var bosatt i Hordaland eller Sogn og Fjordane. En person av samme kjønn, født til termin, rett før eller etter den premature, ble undersøkt som kontroll. Fokus for studien var lunge-skader.

Ved undersøkelsen var gjennomsnittsalderen i de to gruppene 18 og 10 år. Hyppigheten av astma var 27% blant premature, og 12% blant terminfødte kontroller. Lungefunksjonen til premature var klart redusert, men det var stor variasjon. Det var få forskjeller mellom premature født på 1980- og 1990-tallet. I begge gruppene var dårlig utkomme knyttet til økt sykelighet i nyfødtperioden og spesielt til langvarig oksygenbehandling. Denne gruppen utgjør ca 30-40% av alle premature. Det var særlig blant disse at lungefunksjonen var redusert til et nivå som gir grunnlag for bekymring. Vi vet at normal aldring gir et jevnt tap av lungefunksjon fra 30-årsalderen. Mange premature 18-åringene starter voksenlivet med en redusert lungefunksjon tilsvarende et par ti-års normalt aldersrelatert tap. Vi vet at astma blant barn vanligvis er knyttet til allergi og en spesiell betennelse i bronkiene. Premature med astma skilte seg fra terminfødte med astma, idet denne sammenhengen ikke ble påvist. Astma-symptomer hos premature kan derfor representere en egen sykdom, forskjellig fra "vanlig" astma. Det er viktig at disse barna blir fulgt opp videre inn i voksen alder.

Personalia:
Thomas Halvorsen er født i Tønsberg i 1959. Han tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1985, og turnustjeneste i Kristiansand og Bindal. Han har arbeidet ved Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus siden 1988, bortsett fra perioder ved Senter for Internasjonal Helse og Neonatal Intensive Care Unit, John Radcliffe Hospital i Oxford, England. Nå er han seksjonsoverlege ved Barneklinikkens seksjon for Infeksjon, Lunge og Akutt-medisin.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.02.2006, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Kan kronisk lungesykdom hos for tidlig fødte forhindres? Forebygging og behandling"
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.02.2006, kl. 10:30, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Thomas Halvorsen, tlf. 55 97 50 00, epost: thomas.halvorsen@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1553

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.