Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Nevrobiologiske studier i en depresjonsmodell hos rotte

Janne Grønli   

Janne Grønli disputerer den 3. november for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Chronic mild stress an anmial model of depression. From behavior to molecules."

Det er en klar kobling mellom depresjoner, enkelte av hjernens budbringerstoffer og søvn. Pasienter med depresjon har endringer i søvnen. Søvnen blir mer oppstykket og det er mindre dyp søvn og forholdsvis mer drømmesøvn/REM søvn. Disse søvnendringene blir ansett som biologiske markører for depresjon og er forenlig med en svikt i budbringerstoffet serotonin. Mange antidepressiva øker serotonin i hjernen, men det tar tid før de virker. En ny hypotese for den sene effekten er at den er avhengig av økning av et vekststoff eller nevrotrofin i hjernen: ”brain derived neurotrophic factor” (BDNF). BDNF er vist å påvirke funksjon og vekst av serotonerge nevroner hos rotter.

Janne Grønli har etablert en depresjonsmodell for rotter ved å utsette dem for milde belastninger (”chronic mild stress”, CMS) over en fire ukers periode, og så studert endringer i hjernens funksjon hos disse rottene. Flere av endringene likner trekk ved human depresjon. Som modell for anhedoni (tap av interesse eller lyst/belønning) hos rotter er det foreslått reduksjon av sukroseinntak. Dyrene som var utsatt for CMS-behandling drakk mindre sukroseløsning og viste et mindre stabilt søvn-våkenhets mønster, redusert dyp søvn og flere REM søvn-episoder enn kontrolldyr. CMS-dyrene hadde også atferdsendringer som redusert seksuell aktivitet og endret motorisk aktivitet, men hadde ikke økning av stresshormonet corticosterone.

Ved hjelp av mikrodialyse ble det tatt prøver av ekstracellulær væske i hjerneregionen hippocampus under søvn og våkenhet. Normalt er serotonin i de fleste hjerneregioner høyest under våkenhet, lavere under dyp søvn søvn og lavest under REM søvn. CMS-behandlingen endret dette tilstandsavhengige nivået av ekstracellulært serotonin; CMS rotter viste ingen forskjell på nivå av serotonin under våkenhet, dyp søvn eller REM søvn i hippocampus. CMS rotter hadde også en nedregulering av BDNF i underregionen dentate gyrus, men ikke i CA3 regionen, i hippocampus. BDNF genet er kjent for å være indusert av calcium/cyclic-AMP responsive binding protein (CREB). Også den aktiverte form av CREB i dentate gyrus var lavere hos CMS rottene. Disse funnene viser at regulering av serotonin og BDNF er endret etter kronisk mildt stress hos rotter. Dette kan gi innblikk i hvilke funksjonsendringer som ligger bak de depresjonsliknende trekkene i dyremodellen og ved depresjon hos mennesker.

Personalia:
Janne Grønli er født i 1972 og oppvokst på Darbu/Kongsberg. Hun er cand.scient i fysikalsk kjemi fra Universitetet i Bergen 1996. I perioden 1996-2001 var hun avdelingsingeniør ved Søvnfysiologisk gruppe, Fysiologisk institutt, Universitetet i Bergen, og hadde doktorgradsstipend (NFR) samme sted i perioden 2001-2004. Hun har siden vært 8 mnd. som forsker ved Universitetet i Cagliari (2005) og arbeider nå som senterkoordinator ved Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer (SOVno).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.11.2006, kl. 15:15. Oppgitt emne: "The biochemical and neurophysiological bases of sleep and waking."
Sted: rom B301 sentralblokken Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.11.2006, kl. 09:15, rom B301 sentralblokken Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Janne Grønli, tlf. 55 97 47 07, epost: janne.gronli@biomed.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/2013
For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.