Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Humboldt og reformer i høyere utdanning

Gry Cathrin Brandser   

Cand.polit. Gry Cathrin Brandser disputerer fredag 25. august for dr.polit.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Humboldt revisited: The Institutional Drama of Academic Identity”

Avhandlingen retter søkelyset mot dagens reformer i høyere utdanning. Konkret forsøker den å spore noen forutsetninger som ligger til grunn for reformene og muliggjør dagens utvikling henimot et markedstilpasset universitet. Den viser at premissene er av historisk karakter og har sitt opphav i ulike resepsjoner eller fortolkninger av de klassiske universitetsidealer i arven etter Wilhelm von Humboldt.

Gjennom en analyse av originaltekster av Humboldt og noen av hans samtidige vises det hvordan idealene som lå til grunn for det moderne universitetet (akademiske frihet, enhet mellom forskning og undervisning, individets dannelse) fikk sin spesielle utforming. Deretter rettes et empirisk fokus mot den amerikanske resepsjonen eller fortolkningen av Humboldts idealer fra midten av 1800-tallet og frem til midten av 1960-tallet. Ved hjelp av et bredt spekter av historiske tekster viser studien hvordan disse ideene gjennomgikk en fortolkningsprosess, en prosess hvor meningsinnholdet gradvis forvandles og til slutt nedfeller seg i bestemte forestillinger om det klassisk-kontinentale universitetet. Fokus rettes så mot den pågående reformdebatten, og viser at nye reformtiltak virker særlig overbevisende fordi de fremstår som løsninger på problemer som allerede var definert. Et sentralt tema i avhandlingen er å vise hvordan disse problemene kan ha sin historiske opprinnelse i amerikanske erfaringer med de tyske universitetsidealene.

Personalia:
Gry C. Brandser er født i 1962 og kommer fra Bodø. Hun tok cand.polit. - graden i 1993 ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap, UiB. Hun har også bak seg et studieår ved Københavns Universitet. Hun har vært ansatt ved Høgskolen i Bodø, Siviløkonomutdanningen, først som amanuensis og senere som stipendiat. Arbeidet med avhandlingen har vært finansiert gjennom hennes ansettelse som universitetsstipendiat ved Universitetet i Bergen. I perioden som stipendiat var hun også gjesteforsker ved Scancor, Stanford University, USA. Stipendstillingen var også delvis finansiert av Høgskolen i Bodø.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.08.2006, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”Both the Bologna Process and the European Union seeks to change the universities of Europe. Discuss these changes and give your interpretation of how they will shape academic work and academic identities in the future”
Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Kaysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.08.2006, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Kaysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Gry C. Brandser, tlf.55 58 25 87 / 55 31 34 50, epost: gry.brandser@aorg.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.