Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Avsmeltingen mot slutten av siste istid og flomhistorien de siste 10 000 år i sentrale Sør-Norge

Anne-Grete Bøe   

Anne-Grete Bøe disputerer tirsdag 9. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Late Weichselian ice-sheet dynamics and Holocene river floods inferred from depositional chronologies of glaciofluvial and fluvial sediments in east-central southern Norway”

Klimavariasjoner gir følger for utbredelsen av sedimenter i landskapet og kan skje på tidsskalaer fra tusener av år ned til dager eller timer. Felles for de fire arbeidene i avhandlingen er studier av sedimenter og tidfesting av geologiske hendelser. Avhandlingen fokuserer først på innlandsisen mot slutten av siste istid, der isdekket gjenspeiler langsiktige endringer i temperatur og nedbør som bevegelse eller variasjon i tykkelse og utbredelse. Arbeidet er basert på feltundersøkelser i Rondane av 10-20 m høye elveskråninger med elvesand fra breelv og innsjøsedimenter. Formålet er å kunne si når og hvordan isdekket i sentrale deler av Sør-Norge forsvant etter siste istid. Sedimentologiske undersøkelser av breelvmateriale fra Rondane viser at det siste isdekket var tynnere enn antatt og kan ha smeltet så tidlig som for ca 16 500 år siden. Det er foretatt omfattende alderskontroll av sedimentene ved hjelp av radiometrisk datering (optisk stimulert luminescence). Disse resultatene vil kunne bidra til forståelsen av bredynamikken og hvordan de store isdekkene er styrt av klimasystemet.

Deretter er ekstreme værhendelser de siste 10 000 år, her gjennom flomepisoder som varer mellom en dag og noen uker, diskutert i lys av det økende fokus på flomfrekvens og mulig menneskeskapt påvirkning. Til dette arbeidet er 5 meter lange sedimentkjerner hentet opp fra bunnen av innsjøer i Rondane i øvre deler av Glommavassdraget. For første gang er en så lang flomhistorie presentert i Norge, og viser ca 115 av de største flommene gjennom de siste ti tusen år. Dette arkivet over naturkatastrofer før historisk tid viser stor variasjon i frekvens og perioder med høy flomaktivitet. Flomhendelsene er knyttet opp mot variasjon i vinternedbør og fremherskende vindretning. Generelt ser vi en økende trend på ca 2 % per hundreår, men det er ingen indikasjon på at de største flommene øker mest.

Personalia:
Anne-Grete Bøe er født i 1977 og oppvokst på Ringerike. Hun har utdannelse fra Universitetet i Oslo, Universitetsstudiene på Svalbard og tok hovedfag i naturgeografi ved Institutt for Geografi ved Universitetet i Bergen i 2002. Hovedfaget ble delvis finansiert ved stipend fra Nansensenteret i Bergen. Fra våren 2003 har hun vært ansatt ved Bjerknessenteret for klimaforskning og tilknyttet Institutt for Geografi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.05.2006, kl. 12:15. Oppgitt emne: "Mechanisms (and their timescales) driving regional climate change in Northern Europe from the Miocene to the present day"
Sted: Auditorium, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgate 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.05.2006, kl. 10:15, Auditorium, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgate 1

Kontaktpersoner:
Anne-Grete Bøe, tlf 55 58 98 41 (a), 99 69 14 33 (m), epost: anne-grete.boe@bjerknes.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskaplige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.