Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Ressurs- og forurensningskontroll med progressive skatter

Helge Berglann   

Helge Berglann disputerer fredag 20. januar 2006 for dr. polit. graden i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Non-linear Taxes in Resource Management and Pollution Control”

Hvordan kan man begrense utslipp av klimagasser (i henhold til Kyoto-avtalen) eller hindre overfiske? Hittil er omsettbare kvoter det virkemiddelet som har blitt sett på som mest aktuelt å anvende. En annen type regulering, lineære avgifter - er mye i bruk, for eksempel som en miljøavgift per liter bensin. En tredje type instrument som kan brukes for regulering, er ulineære skatter. Slike skatter er kjent, under betegnelsen ”progressive” skatter, i forbindelse med skattelegging av arbeidsinntekter. Det ulineære med skatten er at prosentandelen som betales, ikke er konstant, men øker i takt med økende inntekt. I sammenheng med regulering har ulineære avgifter, til tross for overlegne teoretiske egenskaper, aldri blitt brukt i praksis. Grunnen til dette er sannsynligvis at slike skatter har vært ansett som ganske vanskelige å administrere.

Den første artikkelen i denne avhandlingen foreslår å kontrollere utslipp ved hjelp av et system hvor retten til å få en lav (ulineær) skatt kan kjøpes i et marked. Med denne metoden kan ulineære avgifter, stikk i strid med rådende oppfatning, kunne vise seg å bli enklere i bruk enn de tradisjonelle alternativene; kvoter og lineære avgifter.

I likhet med de fleste økonomiske analyser, forutsettes det, i den første artikkelen, at aktørene er rasjonelle. For å bøte på dette, handler de to påfølgende artiklene om teknikker for å simulere en mer virkelighetsnær situasjon; - at aktører har begrenset kunnskap om sine omgivelser og at de kan være plaget av usikkerhet. Det viser seg at selv under slike omstendigheter, vil det foreslåtte systemet for å administrere ulineære avgifter være fullt anvendelig.

Den siste artikkelen i avhandlingen sammenlikner ulike regimer for forvaltning av bunnfisk, som for eksempel torsk. Et stort problem med dagens forvaltning, er at kvotene settes på grunnlag av store usikkerheter om fiskebestandene. I et regime med ulineære avgifter, vil total fangst kunne avvike fra en fastsatt kvote. Fangsten blir større enn totalkvoten når fiskebestanden er høyere enn det forskerne tror, og mindre enn totalkvoten når egentlig bestand er lavere enn deres estimat. Dette resulterer i at fiskeriet blir mer verdifullt sammenliknet med når regulering skjer ved bruk av kvoter. I tillegg vil sannsynligheten for at bestanden skal kollapse bli mindre.

Personalia:
Helge Berglann er født i Trondheim i 1957. Han ble uteksaminert som sivilingeniør (teknisk kybernetikk) ved Norges Tekniske Høyskole i 1982. Doktorgradsarbeidet har vært finansiert av Norges Forskningsråd.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.01.2006, kl. 13:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Helge Berglann, tlf 55 58 92 00 / 976 72 986, epost: helge.berglann@econ.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.