Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Hvorfor svinger råvareprisene ?

Santiago Arango   

Santiago Arango disputerer fredag 15. desember 2006 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Essays on commodity cycles based on expanded Cobweb experiments of electricity markets”

Fra tid til annen oppstår det sterke fluktuasjoner i prisene på råvarer som for eksempel kaffe, aluminium og laks. Det spekuleres også i om deregulering av marked, som for eksempel markedene for elektrisitet og flytrafikk, kan føre til forsterkede prisvariasjoner. Prissvingninger er fra før godt beskrevet både med tanke på forløp over tid, og konsekvenser for produsenter, råvareproduserende land og konsumenter. Det er imidlertid fortsatt uklart hvordan slike råvaremarked fungerer. Hvordan danner produsentene seg forventninger, hvilke problemstillinger er de opptatt av, hvilke strategier følger de og hva betyr dette for prisdannelsen? Det er slike spørsmål avhandlingen forsøker å besvare ved hjelp av laboratorieeksperiment hvor spillere konkurrerer i simulerte marked.

Tidligere laboratorieeksperiment, av Cobweb eller Cournot typen, har ikke klart å gjenskape typiske prissvingninger. Arango innfører i flere steg større kompleksitet og mer realisme i disse modellene. Når han innfører lang levetid på eksisterende produksjonsutstyr og leveringstid på nytt utstyr, oppstår det svingninger også i laboratoriet. Eksperimentene viser dermed at fluktuasjoner kan oppstå uten eksterne hendelser, som frostnetter på kaffeplantasjene og importstopp for laks. Slike utenforliggende forstyrrelser har til nå vært den dominerende forklaringen på prissvingninger. Mens slike eksterne sjokk kan være viktige, viser Arangos eksperiment at markedet kan generere sine egne sjokk og at kortsiktig beslutningstaking kan bidra til å forsterke og vedlikeholde fluktuasjoner. Resultatet er i tråd med tidligere funn innen faget systemdynamikk: folk har store vansker med å ta gode beslutninger i dynamiske system - fra kontroll med eget alkoholinntak, til å forstå hva som skal til av utslippsreduksjoner for å stoppe veksten i klimagasser.

Avhandlingen fremkaller like mange spørsmål som den besvarer og bør derfor stimulere til mye ny forskning på dette feltet. Nye forklaringer på hvorfor svingninger oppstår har også konsekvenser for valg av politiske tiltak for å stabilisere varemarked og for hvordan en deregulerer marked.

Personalia:
Santiago Arango kommer fra Colombia. Han er sivilingeniør med en master fra Universidad Nacional de Colombia innen forvaltning av vannressurser. Han har jobbet med forskning og publisert artikler i flere internasjonale tidsskrift. Arango har drevet rådgivning for ulike internasjonale organisasjoner siden 1999, men ble i 2002 tatt opp som PhD-kandidat ved UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.12.2006, kl. 10:15. Oppgitt emne: "An overview of laboratory experiments on decision behavior in complex, dynamic domains: methods, designs and outcomes.”
Sted: Lite Auditorium, Lauritz Meltzers Hus, plan 2, Fosswinckelsgate 6.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.12.2006, kl. 13:15, Lite Auditorium, Lauritz Meltzers Hus, plan 2, Fosswinckelsgate 6

Kontaktpersoner:
Santiago Arango, epost: santiagoarango@yahoo.com;saarango@unal.edu.co
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/2027
For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.