Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Proteinsignaturer i akutt leukemi

Nina Ånensen   
Nina Ånensen disputerer fredag 10. mars for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”p53 protein biosignatures in acute myeloid leukemia“.

p53 er et protein som bestemmer over liv og død i normale celler. Proteinet beskytter det genetiske materialet ved å utløse celledød i celler hvor DNA har blitt tilstrekkelig skadet. I mange former for kreft er p53 mutert, noe som ofte hindrer celledød og tillater ukontrollert vekst. I akutt myelogen leukemi er derimot slike mutasjoner sjeldne. Dette doktorgradsarbeidet viser at p53 proteinet responderer normalt på cellegift hos pasienter med denne sykdommen, og at p53 aktiverer celledødsproteiner. Men ved akutt leukemi tyder det på at sterke overlevelsessignal overstyrer celledødssignalene fra p53. Dette gir viktig informasjon om hvordan man kan forbedre fremtidig leukemibehandling ved å blokkere disse overlevelsessignalene.

Ånensen og medarbeidere har også utviklet en ny analysemetode hvor p53 proteinet sammenlignes med pasientdata. p53 genet kan uttrykkes som flere forskjellige proteinformer og hvilke proteinformer som utrykkes varierer fra celletype til celletype. Dermed får man en signatur av proteinet som varierer fra pasient til pasient. Denne signaturen kan kanskje i fremtiden fortelle noe om effekten av cellegift ved behandling, og dermed også si noe om pasientens prognose.

Deler av arbeidet i avhandlingen er utført som et samarbeid med Stanford University i USA og NORUT IT i Tromsø.

Personalia:
Nina Ånensen er født i 1977, og oppvokst i Vedavågen på Karmøy. Hun avla sin cand. scient eksamen ved Molekylærbiologisk Institutt og Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen i 2002. PhD studiet ble påbegynt høsten 2002, og arbeidet er utført ved Institutt for indremedisin.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.03.2006, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Tumor suppressor genes – Role in development and diagnosis of cancer”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.03.2006, kl. 10:30, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag

Kontaktpersoner:
Nina Ånensen, tlf. 55 97 30 15, epost: nina.anensen@med.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1554

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.