Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Lenker til andres materiale på WWW

Knut Martin Tande disputerer fredag 4. mars for dr. juris-graden ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Lenker til andres materiale på WWW som selvstendige krenkelser av åvl. § 2, åvl. § 43 eller mfl. § 1."

Emnet for avhandlingen er om det etter norsk rett er adgang til å etablere såkalte lenker til materiale som andre har publisert i det digitale nettverket World Wide Web (WWW). Etableringen av slike eksterne lenker er i mange tilfeller både forutsatt og ønsket. Lenkene kan imidlertid også utgjøre en krenkelse av ulike rettighetshaveres rett til å råde over materialet etter bestemmelser i åndsverkloven (åvl.) og markedsføringsloven. Den grunnleggende problemstillingen i avhandlingen er å trekke grensen mellom tillatt og ikke tillatt ekstern lenking ut fra disse bestemmelsene. Problemstillingens aktualitet illustreres av at den nevnte grensedragningen i den senere tid har kommet på spissen i rettspraksis fra Norden, Tyskland og USA.

Avhandlingen fokuserer særlig på åvl. § 2 som gir rettighetshavere til åndsverk enerett til å råde over sine verk i form av eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring. Et hovedformål med fremstillingen er å klarlegge hva som nærmere ligger i rådighetsbegrepet i åvl. § 2, for deretter å ta stilling til hvilke former for ekstern lenking som krenker denne rådigheten. Det skilles mellom manuelt etablerte lenker, lenker som etableres ved automatiserte prosesser og lenker som er resultatet av anvendelse av søkemotorer på WWW. Det skilles også mellom lenker til web-sider og lenker til enkeltfiler med musikk, film o.l.

Et grunnleggende synspunkt i avhandlingen er at lenker representerer den grunnleggende struktureringen og presentasjonen av rettighetshaverens materiale på WWW. Tilfeller av ekstern lenking som i for stor grad griper inn i rettighetshaverens egen rådighet over materialet bør derfor ikke tillates. På den annen side er det mange tilfeller av ekstern lenking som ikke representerer en stor grad inngripen i rettighetshaverens rådighet, og som samtidig er av sentral betydning for WWW. Slik lenking bør være tillatt.

Personalia:
Knut Martin Tande er født i 1968 og er fra Bergen. Han tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1996. Etter dette tidspunktet har han arbeidet ved Det juridiske fakultet som universitetslektor, stipendiat og førsteamanuensis.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.03.2005, kl. 16:15. Oppgitt emne: "I hvilken grad åpner åndsverkloven for avtalefrihet."
Sted: Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.03.2005, kl. 10:15, Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1.

Kontaktpersoner:
Knut Martin Tande, tlf. 55 58 95 51, epost: knut.tande@jur.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det juridiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.