Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Vold i et legevaktperspektiv

Knut Steen disputerer fredag 16.9. 2005 for dr.med graden ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen

"Violence in an urban community. An accident and emergency department perspective"

Informasjon om vold i samfunnet hentes oftest fra kriminalstatistikken, mens offerundersøkelser og informasjon fra helsevesenet i mindre grad blir brukt.

Ved en registrering av voldsskadete pasienter behandlet ved Bergen Legevakt i en 2-årsperiode i 1994 - 1996 ble det funnet 1 803 slike pasienter, 76% var menn. Disse pasientene utgjorde 1.3% av alle nye pasienter ved Legevakten. De fleste pasientene var yngre menn, skadet på offentlig sted, under påvirkning av alkohol, og av ukjente gjerningspersoner. Ca 40 % av kvinnene var offere for hjemmevold. Få eldre eller barn ble funnet. De fysiske skadene registret ved Legevakten etter vold var som regel lite alvorlige. Men 11% av pasientene ble innlagt akutt i sykehus. Menn ble oftere alvorlig skadet enn kvinner. Både blant kvinner og menn ble det påvist grupper med en voldsadferd som en vanligvis forbinder med det andre kjønn. I en spørreundersøkelse blant pasienter ved Legevakten anga over 85 % av de voldsskadete pasientene at de hadde fortalt legen ved Legevakten at de
var skadet ved vold.

Det ble også gjort en telefonspørreundersøkelse blant 3005 tilfeldig utvalgte personer i Bergen om deres voldserfaringer. 1.4% av de spurte hadde
vært utsatt for fysisk vold det siste året, men bare 1 av 3 hadde anmeldt volden og 1 av 4 hadde oppsøkt lege. I løpet av de samme 30 dagene i 1998 ble voldsskadete pasienter registrert hos politiet, AMK-sentralen og Bergen Legevakt. Denne registreringen viste at bare få pasienter skadet av vold ble innlagt direkte i sykehus uten vurdering ved Legevakten først, og at pasientene registrert hos politiet og ved Legevakten i stor grad var to forskjellige grupper med en felles overlapping på bare 20 - 30%. En egen registrering blant allmennlegene i Bergen viste at få pasienter kun ble behandlet eller registrert der.

Personalia:
Knut Steen (f. 1955) er overlege ved Bergen Legevakt, og er cand. med fra Universitetet i Bergen (1982). Han er spesialist i allmennmedisin, og har vært tilknyttet Bergen Legevakt siden 1987, både som underordnet og overordnet lege, universitetslektor og førsteamanuensis. Han er også militærlege og fastlege i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.09.2005, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Hva vet vi om innvandrere og vold? Epidemiologi, forklaringsmekanismer og implikasjoner."
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.09.2005, kl. 10:15, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Knut Steen, epost: knsteen@broadpark.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.