Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Unge eldres syn på flytting

Siri Ytrehus   
Siri Ytrehus disputerer 22. april for dr. polit-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Mellom modernitet og tradisjon. Unge eldres syn på flytting"

Avhandlingen belyser yngre eldres vurderinger omkring framtidige bolig- og flyttespørsmål og viser variasjonene og kompleksiteten i deres forståelse av sin livssituasjon og av flyttemuligheter. Alle de eldre som har deltatt i undersøkelsen har vurdert flytting. Bofasthet i eldre år er ikke normen. Også de som forblir bofaste har vurdert muligheten for flytting. De eldre i denne studien er derfor ikke en gruppe som passivt vedlikeholder etablerte levemåter og livsstiler. Samtidig viser studien at flytting for denne gruppen heller ikke handler om å velge nye framtidige livsstiler uavhengig av tidligere liv, tradisjoner, og sosiale betingelser. Vurderingene omkring flytting handler om muligheter til å kunne videreføre vaner og etablerte gjøremål, ha mulighet til å ferdes i kjente omgivelser og ha mulighet til å vedlikeholde sosiale bånd og familierelasjoner. Undersøkelsen peker på tre faktorer av særskilt betydning for de eldres framtidsplaner og for hva slags bolig, bosituasjon og bosted som vurderes som aktuelle. Det er for det første ønsket om å bevare tette bånd til barn og barnebarn, for det andre ønsket om å ha en bolig som gir god plass til eget liv, og for det tredje ønsket om å kunne videreføre tidligere ferie- og fritidsvaner. Hytta er i denne sammenhengen viktig for mange.

Personalia:
Siri Ytrehus, f. 1954, er opprinnelig fra Molde. Hun tok cand.sociol.-graden i sosiologi 1986 ved Institutt for sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hun er også utdannet sykepleier fra høgskolen i Molde. Hun har de siste par årene vært ansatt som forsker ved forskningsstiftelsen Fafo og tidligere ved Norges byggforskningsinstitutt. Arbeidet med avhandlingen er finansiert av Norges forskningsråd, under forskingsprogrammet "Bolig og levekår".

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.04.2005, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Om stedets betydning for konstruksjonen av identitet i det senmoderne samfunnet"
Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.04.2005, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Siri Ytrehus tlf 22088690 (a), 24129696 (p), epost: siri.ytrehus@fafo.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.