Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Relasjoner mellom fedre og tenåringssønner

Bjarne Vandeskog   
Bjarne Vandeskog disputerer fredag 3.juni 2005 for dr.polit.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Love Taken for Granted; Relationships between Fathers and Adolescent Sons among Pakeha New Zealanders"

Avhandlingen har som mål å utvikle en generell sosialantropologisk teori om hvordan meningsinnholdet i interpersonlige relasjoner utvikles og vedlikeholdes. Gjennom anvendelse av denne teorien gjør studien rede for meningsinnholdet i relasjoner mellom fedre og tenåringssønner blant Pakehaer, dvs. etterkommerne av immigranter fra Europa på New Zealand. Det empiriske materialet ble samlet i løpet av to lengre feltarbeid, det første i 1991-92 og det andre i 1998. Mens det første feltarbeidet besto av observasjoner av sosialt liv på offentlige arenaer tok det andre feltarbeidet form av systematiske og langvarige hjemmebesøk i totalt tretten familier.

Temaene i avhandlingen er hvordan fedre er involvert i omsorgen for sine sønner, hvordan makten mellom fedre og sønner utspiller seg, og hvordan de kommuniserer sin kjærlighet for hverandre. Et sentralt poeng i avhandlingen er den utbredte uoverensstemmelsen mellom den dominerende foreldre-ideologien i den vestlige verden som sier at fedre og mødre skal være like involverte i omsorgen for sine barn, og det faktum at de fleste fedre i praksis deltar langt mindre enn de selv sier at de ønsker, og betydelig mindre enn mødrene. Studien belyser en rekke faktorer som bidrar til å skape dette misforholdet; fra strukturelle forhold i arbeidsliv og politikk, via menns selvidentitetsprosjekter i offentlige rom til prosesser mellom mødre og fedre som fører til at fedre diskvalifiseres som omsorgspersoner.

Avhandlingen argumenterer for at det er nær sammenheng mellom fedres deltagelse i omsorgen for sine sønner og relasjonens meningsinnhold, og at både makt og kjærlighet antar ulike former avhengig av i hvilke grad fedre har vært involvert i omsorgsarbeidet.

Personalia:
Bjarne Vandeskog er født i Sør-Afrika, oppvokst i Bergen og bor nå i Haugesund. Han tok cand.polit.-graden i 1994 ved Institutt for sosialantropologi, UiB og var ansatt som universitetslektor ved instituttet fra 1994 til 1997. Fra 1997 til 2001 var han tilknyttet instituttet som doktorgradsstipendiat med finansiell støtte fra Norges forskningsråd. I 2001 ledet han oppbyggingen av Fredskorpsets kursavdeling og han er for tiden ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen Stord/Haugesund.

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.06.2005, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1, Bergen

Kontaktpersoner:
Bjarne Vandeskog, tlf 53491473 (a), 52714470 (p), 90896546 (mob), epost: bv@hsh.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/2009
For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.