Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Foreldreløse barn i HIV-belastete områder

Christopher Oleke   
Christopher Oleke disputerer 1. desember 2005 for PhD-graden ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The challenge of orphans in the era of AIDS: Assessing community experience in Uganda.”

Antall foreldreløse barn har nådd enorme proposjoner. Globalt antas det at 143 millioner barn er foreldreløse, og at 43 millioner av disse befinner seg i Afrika sør for Sahara. I Uganda utgjør foreldreløse nesten 20 % av alle barn. Formålet med studien var å skaffe bred kvalitativ kunnskap om erfaringer og utfordringer knyttet til det raskt stigende antallet foreldreløse barn. Studien ble utført i Lira District, et ruralt område i det nordlige Uganda.

Studien beskriver hvordan tradisjonelle omsorgsmønstre for foreldreløse barn er i ferd med å bryte sammen. Et særlig dramatisk skifte har funnet sted fra ’tradisjonelle’ mønstre basert på omsorg for foreldreløse barn i farsslekt med mannlig ’head of household’, til omsorg i morsslekt (58%) med kvinnelig ’head of household’ (63%). Mange av disse kvinnene (40%) er enslige. Forebyggende HIV kampanjer med sterke angrep på den såkalte "enkearving" -institusjonen har vært sterke pådrivere i denne utviklingen.

Studien viser at barn som taes hånd om av mors slekt som regel får god omsorg fra sine omsorgsgivere. Utfordringen for denne kategorien av foreldreløse barn ligger primært i at bruddet med barnets slekt på farssiden forårsaker et sosio-politisk vakum som gjør barnet svært sårbart økonomisk. De emosjonelt mest utsatte barna finner en imidlertid oftest i kategorien som blir tatt hånd om av fars slekt. Dette relateres ikke minst til mangel på nære kvinnelige omsorgspersoner, samt konkurranse i forhold til rettigheter til land og arv. Type og grad av problemer er også knyttet opp til barnets alder og kjønn, samt til husholdets økonomi.

Avhandlingen viser betydningen av å se på problematikk knyttet til foreldreløse barn i sin lokale kontekst for å vise at ulike kategorier foreldreløse barn ofte erfarer svært ulike typer utfordringer. Slik lokalbasert kunnskap er viktig for å sikre at politiske føringer og støttetiltak blir rettet mot de mest sårbare kategoriene foreldreløse barn, og at tiltakene som iverksettes kan utformes på en måte som gjør dem mest mulig effektive.

Personalia:
Christopher Oleke er født i Uganda. Han har Diploma i ’Public Health’ fra Makerere University og MSc i Health Promotion and Education fra Leeds Metropolitan University. Han ble tatt opp på doktorgradsprogrammet ved Senter for internasjonal helse/ Institutt for samfunnsmedisinske fag, i 2002. Han arbeider ved Department of Community Health ved Ministry of Health i Uganda. Statens lånekasse for utdanning har finansiert studien . Han har for øvrig hatt prosjektstøtte fra NUFU. Astrid Blystad er hovedveileder. Knut Fylkesnes og Kristian Heggenhougen er biveiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
30.11.2005, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Ethical and moral dilemmas in researching vulnerable groups, implications for choice of approaches."
Sted: Birkhaugsalen, Rom D 303, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.12.2005, kl. 09:15, Birkhaugsalen (D303) , Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Christopher Oleke, tlf.: 55974998 /55276224, epost: Christopher.Oleke@student.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.