Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Omsorgens vilkår

Næss Sturle   
Sturle Næss disputerer 10. juni for dr. polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Omsorgens vilkår i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene"

Avhandlingen drøfter omsorgens vilkår i den kommunale eldreomsorgen. Det empiriske grunnlaget er først og fremst ansattes og mottakeres erfaringer med tjenestene. I avhandlingen argumenteres det for at omsorg er en kompetanse basert på erfaring som utvikles gjennom spenninger mellom andreorientering, omsorg som teknikk og moralsk belastning. Disse spenningsfelt er ikke uavhengige av hverandre, men betinger hverandre og hindrer ofte at omsorg stivner i forenklinger. Dersom andreorienteringen tar overhånd blir omsorgen sentimental og vi får problemer med å utføre det praktiske arbeidet. Hvis omsorg som teknikk blir for enerådende blir det personlige i relasjonen skåret vekk, og hvis den moralske belastningen blir for stor svekkes mulighetene til å ta hensyn til den andres annerledeshet.

Erfaringene fra mottakere og ansatte peker i retning av en slagside hvor omsorg som teknikk er blitt dominerende. Nødvendigheten av å utvikle institusjonelle ordninger som sikrer at det blir tatt rimelig hensyn til mottakernes behov og annerledeshet og hindrer at ansatte blir overbelastet er dermed svært viktig. Avhandlingen argumenterer mot enkle løsninger og peker også på nødvendigheten av institusjonell erkjennelse av og forberedelse på at uforutsette ting vil skje.

Personalia:
Sturle Næss, f. 1964, er oppvokst i Bergen. Han tok cand.polit.-graden ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap på Universitetet i Bergen i 1993. Han har siden arbeidet som forsker, først ved Senter for Samfunnsforskning (SEFOS) og fra 2002 ved Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier (Rokkansenteret).

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.06.2005, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1.

Kontaktpersoner:
Sturle Næss. Tlf. 55 58 97 69, epost: Sturle.Naess@Rokkan.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.