Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Effekter på luftveiene ved eksponering for sementstøv

Julius Mwaiselage   
Julius Mwaiselage disputerer fredag 4. februar 2005 for PhD-graden ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Dust exposure and respiratory health effects in the cement industry."

Målsettingen med studien var å kartlegge støveksponering, luftveissymptomer og lungefunksjon hos arbeidstakerne ved en sementfabrikk i Tanzania. Det ble målt høye støvnivåer i flere arbeidsområde ved sementfabrikken. En stor andel av de eksponerte arbeidstakerne hadde luftveissymptomer som hoste, tung pust og kronisk bronkitt. Arbeidstakerne som var eksponert for høye støvnivåer hadde også redusert lungefunksjon. Videre var støveksponering over flere år forbundet med en økt risiko for utvikling av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

På bakgrunn av studien blir det anbefalt at eksponeringen for sementstøv bør reduseres for å forebygge helseeffekter blant arbeidstakerne. Funnene tyder også på at den anbefalte grenseverdien som benyttes for sementstøv er for høy til å kunne forhindre uønskede effekter på luftveiene.

Personalia:
Julius Mwaiselage er 35 år. Han er utdannet lege i 1996 ved Muhimbili University College of Health Sciences (MUCHS), Dar Es Salaam, Tanzania. Lege ved Muhimbili National Hospital fra 1996 til 1997 og 1998-2000 bedriftslege ved Tanzania Portland Cement factory. Kom til Norge i 2000 for videre studier ved Seksjon for arbeidsmedisin og Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen. Studiet er finansiert via Statens Lånekasse under kvoteprogrammet og "The Norwegian Council for Higher Education's Programme for Development Research and Education" (NUFU)

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.02.2005, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Cement dust exposure and chronic obstructive pulmonary disease. Risk indicators and preventive measures."
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.02.2005, kl. 09:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Julius Mwaiselage, epost: julius.mwaiselage@student.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.