Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Utbredelse og årsaker til ulykker i Tanzania

Candia Moshiro   
Candia Moshiro disputerer 11. november 2005 for PhD-graden ved Det medisinske fakultet, Universitet i Bergen med avhandlingen:

“The epidemiology of injuries in an urban and two rural areas of Tanzania. A population-based study”

Ulykker er en viktig dødsårsak både i rike og fattige land, og mange av dem som overlever får langvarige og plagsomme følgetilstander. Formålet med den aktuelle studien var å studere utbredelse og årsaker til ulykker i Tanzania. Dette er studert i med en befolkning på til sammen 300.000 personer fra to områder på landsbygda og ett område i hovedstaden Dar es Salaam.

Dødeligheten av ulykker i disse områdene fra Tanzania synes å være på et litt lavere nivå i forhold til en del andre land i Afrika sør for Sahara. Hyppigheten av ulykker var noe høyere på landsbygda enn i byen, både når det gjaldt dødsfall p.g.a. ulykker og ulykker med mindre alvorlig utfall. Det var en reduksjon i ulykkesdødsfall i perioden 1994 til 2002. De fleste ulykkesdødsfall skyldes trafikkulykker, etterfulgt av mord, drukning og selvmord. I Dar es Salaam var årsaken til ikke dødelige ulykker hyppigst trafikkulykker, etterfulgt av fall og kutt, mens på landsbygda var kutt og fall hyppigere enn trafikkulykker.

Menn var oftere utsatt for ulykker enn kvinner. Dette gjaldt alle hovedårsakene til ulykker. Barn var sjeldnere utsatt for ulykker med dødelig utfall enn voksne, men hadde høyere forekomst av ikke dødelige ulykker p.g.a. fall og brann. Gamle var mer utsatt for ulykker and voksne. Hyppigheten av ulykker totalt viste liten sammenheng med sosial klasse. Selvmord var imidlertid hyppigst blant de minst fattige på landsbygda og blant de middels fattige i Dar es Salaam. Bybefolkningen hadde større tendens til å oppfatte seg selv som å ha høy risiko for å bli utsatt for ulykker enn folk på landsbygda.

Det konkluderes med at ulykker utgjør et stort helseproblem i Tanzania selv om hyppigheten av ulykker med dødelig utfall synes å synke. Det burde være gode muligheter for å redusere forekomsten av ulykker i Tanzania gjennom målrettede tiltak for bedre forebygging rettet mot de hyppigste årsakene, samt gjennom generelle trygghetsfremmende tiltak.

Personalia:
Candida Moshiro er født i Tanzania i 1967. Hun har studert statistikk ved Universitetet i Dar es Salaam og tok en mastergrad i biostatistikk ved London School of Hygiene and Tropical Medicine i 1994. Hun ble tatt opp som PhD-programmet ved Senter for internasjonal helse i 2002. Statens lånekasse for utdanning har finansiert hennes dr.grads stipend. Hun har for øvrig hatt prosjektstøtte fra Forskningsrådet i Norge. Arbeidet er gjort ved Senter for Internasjonal Helse i samarbeid med Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Dar es Salaam med bruk av data samlet gjennom et prosjekt under Helsedepartementet i Tanzania. Gunnar Kvåle har vært hovedveileder og Ivar Heuch og Anne Nordrehaug Åstrøm bi-veiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.11.2005, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Implications for injury prevention and safety promotion in Tanzania, based on published studies."
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsv. 28

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.11.2005, kl. 09:15, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsv. 28

Kontaktpersoner:
Candida Moshiro, tlf. 91171127, epost: candida.moshiro@student.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.