Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Verdikommisjonen mellom politikk og moral

Jill Merethe Loga disputerer 20.05 2005 for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

"Godhetsmakt. Verdikommisjonen - mellom politikk og moral"

Avhandlingen er en studie av Verdikommisjonen, som ble nedsatt av regjeringen Bondevik i 1998. Den søker å belyse paradokset at kommisjonen på den ene side skapte nysgjerrighet og begeistring, samtidig som den ble møtt med sterk motstand og var utsatt for latterliggjøring. Avhandlingens tilnærming er knyttet til et spørsmål om makt. Verdikommisjonen var fullstendig løsrevet fra de formelle maktstrukturene i samfunnet. Den skulle verken utrede eller beslutte på vegne av det statlige maktapparatet. Kommisjonen skulle derimot forvalte spørsmålet om hva som skal verdsettes og skape debatter i samfunnet om dette. Det at Verdikommisjonen ble en svært omtalt kommisjon i norsk offentlighet, og ble et begrep som i perioder var på alles tunger, tydet imidlertid ikke på at den ble sett som fullstendig uten innflytelse. Avhandlingen søker å forstå hva slags makt Verdikommisjonen forvaltet.

Verdikommisjonen blir gjennom avhandlingen belyst fra ulike vinkler. Blant annet analyseres stortingsdebatten om kommisjonen, en akademisk avisdebatt om den, den interne selvforståelsen og utvalgte medieoppslag om den.

Begeistringen for Verdikommisjonen blir knyttet til spørsmål om sosial fragmentering og oppløsning, og et politisk klima som etterspør visjoner og en overordnet samfunnsstrategi. Verdikommisjonen kunne fremstå som en lovnad om å bringe den politiske samfunnsdebatten opp på et overordnet nivå. Dialogen om samfunnets verdsettinger ligger imidlertid i et moralsk felt, hvor kommisjonen ble konfrontert med et skille mellom det offentliges anliggender og privatliv.

Avhandlingen avrundes med en tese om moralsk makt, eller mer spesifikt: om makten i det som oppfattes som det gode. Det argumenteres for at en dialog om det verdifulle, om den føres av en Verdikommisjon, stortingspolitikere eller andre, åpner for en potent maktform som ikke fremtrer som makt. Dette er en maktform som ikke nødvendigvis forvaltes med overlegg. Godhetsmakten vil være uimotsigelig fordi den oppfattes som god og nødvendig, og den begrenses derfor ikke av skillet mellom det offentlige og private. Godhetsmakten kan imidlertid bli for eksplisitt og ren og da kan den invitere til undergravende strategier som ironi og latterliggjøring. Medias latterliggjøring av Verdikommisjonen ses i dette lyset. Avhandlingens ambisjon er imidlertid å gi tesen om godhetsmakt, dvs. både den potens og dens svakheter, en politisk relevans også utover Verdikommisjonen.

Personalia:
Jill Merethe Loga er oppvokst i Sandnes. Hun skrev hovedfagsoppgave om kirkeasylsaken, og avla eksamen for cand.polit-graden ved Institutt for Administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, ved utgangen av 1998. Fra januar 2000 har hun vært ansatt som stipendiat ved samme institutt. Arbeidet med avhandlingen har vært finansiert av Norges Forskningsråds Program for kulturstudier. Hun er nå ansatt som forsker (post.doc-stipendiat) ved Rokkansenteret, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.05.2005, kl. 16.15. Oppgitt emne: "Hvor stort er rommet for statlig normmanipulering i Norge i 2005"
Sted: Ulrike Phils hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.05.2005, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Jill Merethe Loga tlf: 95968515, epost: jill.loga@aorg.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.