Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Mental helse hos afrikanske skolebarn i Kinshasa

Espérance Kashala   
Espérance Kashala disputerer tirsdag 29. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Mental health of African school children – Epidemiological, clinical and neuropsychological studies from Kinshasa, the Democratic Republic of Congo”

Avhandlingen bygger på et forskningsprosjekt i Kinshasa i den Demokratiske Republikk Kongo om mental helse hos skolebarn i aldrene 7-9 år. Målsetningen med prosjektet var å undersøke forekomst av mentale helseproblemer i Kinshasa, en afrikansk storby, og i tillegg gjennomføre nærmere kliniske og neuropsykologiske undersøkelser hos dem som sannsynligvis hadde noen mentale lidelser, med særlig fokus på barn med symptomer på oppmerksomhetsforstyrrelser og hyperaktivitet, attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD).

En epidemiologisk studie ble gjennomført i 2002 på et utvalg av 1187 skolebarn i aldersgruppen 7- 9 år som ble rekruttert fra 10 tilfeldig utvalgte skoler. Et symptom-spørreskjema – SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire) ble delt ut til lærerne og ble brukt som en screening for symptomer på mentale helseforstyrrelser. I tilegg ble lærerne spurt om barnas skoleprestasjoner. De 15% av barna som hadde høyest score på skalaen for hyperaktivitet og uoppmerksomhet ble kalt inn til videre undersøkelser sammen med en kontrollgruppe av tilfeldig utvalgte barn. Barna gjennomgikk klinisk-neurologisk undersøkelse og neuropsykologisk testing og ble evaluert mot diagnosekriteriene for ADHD i den internasjonale diagnosehåndboken for psykiske lidelser, Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder Fourth Edition (DSM-IV). Barnas foreldre ble intervjuet om sosio-demografiske faktorer og barnets historie for å se på mulige forklaringsvariabler.

Resultatene antyder at mentale helseproblemer finnes også blant afrikanske skolebarn i Kinshasa. Symptomer på ADHD ble funnet hos ca 6% av barna og det er da like vanlige som for eksempel i Europa. Dårlige skoleresultater og helseproblemer i familien var de mest alminnelige risikofaktorene for mentale helseproblemer, særlig for ADHD symptomer. De neuropsykologiske testene viste at barna med ADHD-symptomer hadde lik intellektuell funksjon sammenlignet med kontrollbarna, men viste litt mindre god motorikk.

Personalia:
Dr. Espérance Kashala ble uteksaminert som Cand. Med. fra Universitet i Kinshasa, den Demokratiske Republikken Kongo i 1996. Hun tok spesialistutdanning samme sted innenfor neuropsykiatri i 2002. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for Klinisk Medisin, Avdeling for Pediatri og Senter for Internasjonal Helse begge ved Universitetet i Bergen in samarbeid med Centre NeuroPsychoPathologique ved Universitetet i Kinshasa.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.11.2005, kl. 09:15, Auditoriet, Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Espérance Kashala, epost: esperance_kashala@yahoo.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.