Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

En bedre influensavaksine

Arnt-Ove Hovden   
Arnt-Ove Hovden disputerer fredag 16. desember for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The effect of influenza virus vaccine formulation –a potential for increased vaccine efficacy”

Influensa er et respiratorisk virus som på verdensbasis årlig koster oppimot en million menneskeliv. I tillegg kommer det med ujevne mellomrom pandemier, som er forårsaket av for menneske ”nye” influensa undertyper og som kan gi alvorlig sykdom med mange dødsfall. Den verste pandemien var Spanskesyken i 1918-19, der så mange som 40 millioner mennesker døde. Influensavaksinering er den mest effektive forebyggingen mot sykdom og alvorlige komplikasjoner etter en infeksjon.
Avhandlingen har tatt for seg hvordan ulike formuleringer av influensavaksiner påvirker immunforsvaret i forsøksdyr (mus).

Resultatene viser at en spesiell vaksineformulering, helvirusvaksine, gir et sterkere og raskere immunsvar enn dagens vaksine. Dette har en direkte parallell til den situasjonen som vil oppstå ved en pandemi, der menneske ikke har noen tidligere immunitet mot det nye influensaviruset. Videre har Hovden også funnet at immunsvaret etter en helvirusvaksine vil være mer likt det immunsvaret som oppstår etter en influensainfeksjon og kanskje også vil kunne beskytte bedre ved pandemisk influensa.

En influensapandemi vil kunne bli en svært alvorlig internasjonal helsekrise, spesielt i utviklingsland, og avhandlingen vil sette fart i diskusjonen av hvordan en vaksine beregnet for en influensapandemi bør formuleres.

Personalia:
Hovden er født i 1975 og oppvokst i Os utenfor Bergen. Han tok hovedfag ved Universitetet i Bergen i 2001 og har vært ansatt som stipendiat ved Influensasenteret, Gades Institutt, UiB i perioden 2002-2005.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.12.2005, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Ecology of influenza A H5N1 viruses and the potential for a pandemic: lessons from 1918."
Sted: Auditoriet Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.12.2005, kl. 09:15, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28.

Kontaktpersoner:
Arnt-Ove Hovden, 5597 4669 (kontor), 924 14 408 (mobil), epost: arnt-ove.hovden@gades.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen finnes elektronisk her: http://hdl.handle.net/1956/862

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.