Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Feminisme, vitenskap og moral

Cathrine Holst   
Cathrine Holst disputerer fredag 18. november 2005 for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Feminism, Epistemology & Morality”

Feminisme er navnet på en sosial bevegelse, og en samlebetegnelse på bestemte måter å tilnærme seg politiske, rettslige og moralske spørsmål. I løpet av de siste tiår har feminismen også blitt lansert som en vitenskapsteori, det vil si som en teori om hvordan vitenskap bør bedrives. Filosofen Susan Haack har levert en skarp kritikk av ideen om en feministisk vitenskapsteori. Avhandlingens første del er en inngående diskusjon av denne ideen og Haacks kritikk av den.

I avhandlingens andre del granskes norsk akademisk og politisk feminisme. Denne delen inneholder en analyse av debatten i norsk kjønnsforskning etter 1990 om ”hva feminisme er”, samt en kritisk diskusjon av ”det kvinnevennlige sosialdemokratiske medborgerskapsidealet” som statsviteren Helga Hernes forsvarer i klassikeren Welfare State and Woman Power. Essays in State Feminism fra 1987.

I avhandlingens siste del drøftes sentrale problemer i feministisk politisk teori og moralfilosofi. Det argumenteres for at feministiske krav bør begrunnes i et prinsipp om alles rett til lik respekt. Også kravet om kvinnerepresentasjon bør ta utgangspunkt i dette prinsippet, fremfor i et 50/50 kjønnsbalanseprinsipp. I tillegg settes den feministiske parolen ”det personlige er politisk” under lupen. Det personlige er politisk; men det personlige er også personlig. Det argumenteres for at retten til privatliv – også for kvinner – bør være et sentralt feministisk krav.

Personalia:
Cathrine Holst er født i Bodø (1974). Hun tok cand.polit.-graden i 2000 ved Sosiologisk institutt, UiB. Fra 2000 har hun vært tilknyttet Senter for vitskapsteori, UiB, som doktorgradsstipendiat. Holst har vært Visiting Scholar ved New School for Social Research i New York og ved Freie Universität i Berlin. I 2002 redigerte hun boken Kjønnsrettferdighet på oppdrag fra Makt- og demokratiutredningen. Holst er medredaktør i Nytt Norsk Tidsskrift, og holdt Skjervheimforelesningen i 2005. Fra 1. desember er hun ansatt som førsteamanuensis i samfunnsvitenskapenes vitenskapsteori ved UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.11.2005, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”Enhetsvitenskap som begrep: et kritisk blikk”.
Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.11.2005, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Cathrine Holst, tlf 55588963 (a), 41528831 (p), epost: cathrine.holst@svt.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen finnes elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1109

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.