Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Infrastruktur, teknologi og læring

Frode Guribye   
Frode Guribye disputerer 12. desember 2005 for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Infrastructures for learning: Ethnographic inquiries into the social and technical conditions of education and training.”

Avhandlingen tar for seg hva som skjer med vilkårene for læring når man innfører teknologi i forbindelse med utdanning eller opplæring. Det settes fokus på hvordan innføring av teknologi går inn i en større sammenheng av eksisterende tekniske, organisatoriske og sosiale forhold. Infrastruktur for læring forståes på denne måten som en rekke ressurser – teknologiske, menneskelige og administrative – som skal støtte læringspraksiser.

For å belyse dette empirisk presenteres det tre studier av sammenhenger der teknologi har blitt innført for å støtte læring. Ett studie ser på bruk av avansert kommunikasjonsteknologi i høyere utdanning, det andre på hvordan teknologi ble forsøkt brukt for å støtte kunnskapsutveksling i et nettverk av organisasjoner. Det tredje studiet fokuserer på hvordan teknologi, eller såkalt e-læring, ble innført for å gi opplæring i bruk av en ny arbeidsplass, ny teknologi og nye arbeidsformer i en større bedrift.

Basert på disse studiene argumenteres det for at når teknologi innføres for å endre læringspraksiser, så vil andre hensyn enn de rent pedagogiske ofte spille en viktig rolle. Dette fordi teknologien må innføres på den eksisterende infrastrukturen sine vilkår. Et annet sentralt argument i avhandlingen er at ulike teknologier ikke er nøytrale i pedagogisk forstand. Snarere legger teknologien, gjennom sitt design, føringer for hva slags pedagogisk tilnærming som kan brukes.

Personalia:
Frode Guribye er født i Kragerø (1974). Han tok cand.polit.-graden i 1999 ved Institutt for Informasjonsvitenskap, UiB. Fra 1999 var han stipendiat ved samme institutt og har vært tilknyttet forskningssenteret InterMedia i Bergen. I år 2000 var han Visiting Scholar ved Department of Communication på University of California, San Diego. Guribye er nå ansatt ved Institutt for Informasjons- og Medievitenskap, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.12.2005, kl. 10:15. Oppgitt emne: ”The interplay between learning infrastructure and local meaning making: Moment-to-moment interaction mediated by advanced technologies”
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.12.2005, kl. 12:30, Auditoriet,Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Frode Guribye, epost: Frode.Guribye@uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen finnes elekronisk tilgjengelig: http://hdl.handle.net/1956/859

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.