Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Søvnforstyrrelser hos sykehjemspasienter med demens

Arne Fetveit disputerer fredag 3. juni 2005 for den medisinske doktorgrad ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Sleep disturbances in nursing home patients with dementia. A non-pharmacological intervention study."

Med økende alder blir det vanskeligere å sove sammenhengende gjennom natten, samtidig som det blir vanskeligere å holde seg våken om dagen. Det skjer en omfordeling av søvn fra natt til dag og nattesøvnen fragmenteres. Særlig alvorlige søvnplager finnes ofte hos sykehjemspasienter, spesielt blant de med demens. Årsaken til det endrede søvnmønsteret hos eldre kan delvis skyldes en sviktende funksjon i døgnrytmesenteret i hjernen, som er lokalisert i nucleus suprachiasmaticus i hypotalamus. Videre reduseres innholdet av dyp søvn med alderen og ved høy alder kan dyp søvn være helt forsvunnet. Dette betyr at søvnen blir mer overfladisk, og av dårligere kvalitet.

I denne avhandlingen ble alle pasienter på et sykehjem inkludert i en studie om søvnforstyrrelser og nytten av kunstig lysbehandling mot slike forstyrrelser. Før lysbehandling ble søvnen målt i 2 perioder, hver på 2 ukers varighet, ved hjelp av aktigrafer og pleieobservasjoner gjennom hele døgnet. Gjennomsnittlig var søvnen lik i disse to periodene før behandling. Søvnmålingene var basert på de individuelle tidspunktene for når pasienten la seg og når han/hun sto opp. Av pasientene hadde 72 % en søvneffektivitet under 85 %. Søvneffektivitet er andelen søvn av den tiden man er i sengen, og verdier under 85 % er et hyppig brukt mål for insomni. Pasientene med forstyrret søvn-våkenhetsrytme ble inkludert i en intervensjonsundersøkelse med kunstig lysbehandling. Alle pasientene fullførte behandlingen, som besto av 2 timers lyseksponering med styrke på 6000-8000 lux hver morgen i 14 dager. Mot slutten av behandlingen ble søvnen målt på nytt. Repeterte søvnmålinger ble også gjort 4, 8, 12 og 16 uker etter behandlingsslutt. Resultatene viste at samtlige pasienter bedret søvnen med lysbehandling, og at søvnen gradvis returnerte til sitt opprinnelige nivå etter avsluttet lysbehandling. Med lysbehandling steg den gjennomsnittlige søvneffektiviteten fra 73 % til 86 %, innsovningstiden ble redusert med 1 time og den totale våketiden mens pasienten var i seng ble redusert med 1 time og 44 minutter. Samtidig ble det funnet mer våkenhet på dagtid. Lysbehandlingen syntes altså å samle søvnen til natten og bidra til våkenhet om dagen, sannsynligvis ved å styrke pasientenes døgnrytme. Etter behandlingens avslutning varte den positive effekten på søvnen i opptil 12 uker.

Personalia:
Arne Fetveit er født i Oslo 1968 og vokste opp i Oslo. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1995 og utførte turnustjeneste i Porsgrunn og Sørreisa. Han er spesialist i allmennmedisin og Master of Public Health. Han har jobbet som allmennpraktiker i Oslo og Bergen og er nå universitetslektor ved seksjon for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.06.2005, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Diagnostisk utredning ved mistanke om demens - verdien av ulike undersøkelsesmetoder."
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.06.2005, kl. 09:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Arne Fetveit, tlf 41208270, epost: arne.fetveit@isf.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.