Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Om begrepsdefinisjoner og datamodellering

Tor Kristian Bjelland   
Tor Kristian Bjelland disputerer fredag 27. mai 2005 for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Classification: Assumptions and Implications for Conceptual Modeling"

Studien belyser betydningen av klassifisering i forbindelse med analyser og dokumentasjon av informasjonssystemer. Det vil si å definere meningen til de begrepene som i neste omgang blir brukt til å beskrive informasjonssystemet. Klassifisering blir gjerne beskrevet som et viktig og grunnleggende prinsipp i datamodellering. Likevel har tradisjonelle modellerings-metoder fokusert lite på hva prinsippet går ut på og hvordan det skal brukes. Som grunnlag for studien er klassifiseringsbegrepet gjort til gjenstand for en systematisk analyse, basert på faglitteratur fra psykologi, terminologi, arkeologi, kunnskapsrepresentasjon og databaser. Analysen konkluderer med at klassifisering er en forutsetning for å lage gode datamodeller, og at klassifisering bør gjøres i forkant av selve datamodelleringsprosessen.

Konklusjonen åpner for flere delstudier. Blant annet blir det vist at klassifisering kan bidra til å gjøre datamodeller mer lesbare. Videre blir det vist at klassifisering kan synliggjøre sosiale, tekniske og organisatoriske konsekvenser ved utvikling av nye systemer, noe som tradisjonelle datamodelleringsmetoder ikke er oppmerksomme på. Nytten av klassifisering har også blitt målt i forbindelse med tolking av ferdige datamodeller. Resultatene viser at personer som får tilgang til definisjoner av de begrepene som brukes i en datamodell er mer samstemte i sine tolkninger og har større tillit til egne vurderinger, enn dem som ikke får tilgang til denne informasjonen.

Personalia:
Tor Bjelland er født i Haugesund. Han tok cand.polit.-graden i 1986 ved Institutt for informasjonsvitenskap, UiB. Fra 1986 til 1988 arbeidet han som systemkonsulent i Statoil, før han i 1988 begynte som høgskolelektor ved Haugesund maritime høgskole. I dag er han ansatt ved Høgskolen Stord/Haugesund. Arbeidet med avhandlingen har blitt finansiert med universitetsstipend fra Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.05.2005, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgate. 1

Kontaktpersoner:
Tor Kristian Bjelland, tlf 52 70 27 51 (a), 52 71 50 86 (p), epost: tor.bjelland@hsh.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen finnes også elektronisk her: http://hdl.handle.net/1956/677