Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Nasjonal politikk og tverrnasjonale politikk-ideer

Nina Berven   
Nina Berven disputerer fredag 13. mai for dr. polit. -graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"National Politics and Cross-National Ideas. Welfare, Work and Legitimacy in the United States and Norway"

Studien er en sammenliknende analyse av ideer og ideologier som ligger til grunn for nåtidens familie- og velferdspolitikk i Norge og USA. Hvorfor er noen politiske ordninger mer omdiskuterte og kontroversielle enn andre, og hvilke forskjeller og likheter er det mellom de to landene når det gjelder hva som regnes som kontroversielt og hva som ikke gjør det? Med utgangspunkt i disse spørsmålene sammenliknes utvalgte stortings- og kongressdebatter rundt ordninger rettet mot kvinner som mødre fra 1996 og utover.

Både i Norge og USA har familie- og velferdspolitikk stått høyt på den offentlige og politiske dagsorden, men tilsynelatende på svært ulike måter. Mens kontantstøtten ble lansert som en respons på den såkalte "tidsklemmen" blant norske småbarnsfamilier, og ble kritisert for å sende kvinner tilbake til kjøkkenbenken, ble det amerikanske velferdssystemet reformert i motsatt retning. Her gjaldt det å få såkalte "welfare mothers" over fra avhengighet av offentlige støtteordninger til selvforsørgelse gjennom eget lønnsarbeid. Den ene ordningen var altså kontroversiell fordi den presset kvinner tilbake til hjemmet, mens den andre ordningen var kontroversiell fordi den presset kvinner fra hjemmet og ut i lønnsarbeid.
Debattene om den norske kontantstøtten og den amerikanske velferdsreformen viser tydelig spenningsforholdet mellom delvis motstridende, politiske og samfunnsmessige ideer og idealer: På den ene siden skal småbarnsmødre bruke (mye) tid med egne barn, og på den andre siden skal de også være forsørget gjennom eget lønnsarbeid. Disse debattene blir dessuten kontrastert til andre parallelle, men mindre omfattende debatter, innad i hvert land.

Ut fra dette påviser studien en rekke tverrnasjonale ideer rundt morsrollen og forholdet mellom omsorgs- og lønnsarbeid. En viktig dimensjon i så måte er om debattene handler om mødre som "passive og avhengige" eller "aktive og uavhengige". Noen grupper av mødre har politisk legitimitet og handlingsrom til å foreta private, men politisk subsidierte, beslutninger om å unndra seg de samme ideene og idealene som velferds- og familiepolitikken pålegger andre grupper. Studien viser hvordan de tverrnasjonale ideene gir mødre ulikt handlingsrom avhengig av deres materielle og ekteskapelige status. Samtidig filtreres og tilpasses de til en viss grad den nasjonale politiske konteksten.

Personalia:
Nina Berven (f. 1972) er oppvokst på Askøy. Hun tok cand.polit. -graden i 1999 ved Institutt for sammenliknende politikk, UiB, og var deretter ansatt ved LOS-senteret og Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB. I 2002 ble hun engasjert som stipendiat ved Rokkansenteret, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.05.2005, kl. 15.15. Oppgitt emne: "Gender in comparative welfare state analyses"
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.05.2005, kl. 10:15, Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1

Kontaktpersoner:
Nina Berven. Tlf. 55 58 97 58, epost: Nina.Berven@rokkan.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.