Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

Risikofaktorer for utvikling av og progresjon av nyresykdom

Bjørn Egil Vikse   
Bjørn Egil Vikse disputerer 17. desember for dr.med.-graden ved det Medisinske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Risk factors for development and progression of renal disease".

Kronisk nyresvikt i Norge har de siste 20 årene blitt registrert stadig oftere, spesielt hos eldre personer. Avhandlingen fokuserer på risikofaktorer for utvikling av ulike former for kroniske nyresykdom og består av fire artikler. I den første artikkelen beskrives hvordan hjerte-kar sykdom hos 70-åringer virker å være assosiert med lett redusert nyrefunksjon, mens det hos 40 åringer synes å være mer assosiert til livsstil. I den andre artikkelen påvises en klar assosiasjon mellom svangerskapsforgiftning, og/eller fødsel av barn med lav fødselsvekt og utvikling av senere nyresykdom hos mor. Dette kan skyldes at forhold som gir svangerskapsforgiftning eller fødsel av små barn også påvirker nyrene på en uheldig måte. Artikkel nummer tre og fire beskriver risikofaktorer for utvikling av terminal nyresvikt ved glomerulonefritt (immun mediert nyresykdom) og nyreskade som følge av høyt blodtrykk. Begge disse tilstandene er blant de vanligste nyresykdommer i Norge. Disse tilstandene viste seg å være assosiert med høy dødelighet og risiko for utvikling av terminal nyresvikt. Arbeidene har tatt utgangspunkt i materiale samlet inn over 15 år fra Det Norske Nyrebiopsiregisteret og i svangerskapsstudien har materiale fra dette registeret blitt koblet med data fra Medisinsk fødselsregister. Begge disse registrene er lokalisert i Bergen.

Personalia:
Bjørn Egil Vikse (1977) er født og oppvokst i Haugesund. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen desember 2002. Etter turnustjeneste ved Sykehuset i Haugesund og i Suldal kommune avtjener han for tiden verneplikten i indre Troms. Forskningen som har ledet til doktorgradsavhandlingen er blitt utført ved siden av medisinstudiet og turnustjenesten i løpet av en fire års periode. Doktorgradsarbeidet utgår fra Nyreseksjonen ved Institutt for Indremedisin og har vært utført under veiledning av professor Bjarne M.Iversen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.12.2004, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Utredning av hematuri og proteinuri i allmennpraksis og på sykehus"
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.12.2004, kl. 09:15, Auditoriet, Armauer Hansens Hus

Kontaktpersoner:
Bjørn Egil Vikse, mob: 99250064, epost: bjorn.vikse@med.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.