Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

Insekter viser klimavariasjon siden forrige istid

Gute Velle   
Cand. scient. Gaute Velle disputerer fredag 20. februar for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"A palaeolimnological study of chironomids (Insecta: Diptera) with special reference to Holocene climate"

For å forstå hvordan mennesket påvirker klimaet må vi kjenne klimaets naturlige svingninger. Dette arbeidet prøver ut en ny metode for å kartlegge Norges tidligere klima bakover til istiden.

Den artsrike og tallrike insektgruppen fjærmygg lever hovedsakelig i ferskvann som larver. Når larvene forpupper seg, vil hodekapslene bli avsatt i bunnsedimentene, der de kan bevares i titusener av år. På toppen av sedimentene finnes dyre- og planterester som er avleiret i nåtid. Vi kan bevege oss bakover i tid ved å undersøke ulike lag av sedimenter nedover i en borkjerne. Ulike ferskvannstyper har ulik sammensetning av fjærmyggarter. Statistiske analyser av målte miljøvariabler i og ved sjøer kan fortelle oss hva som påvirker artssammensetningen. Slike analyser av nåtidsmateriale fra 153 norske sjøer viser at sommertemperaturen er den viktigste av disse faktorene. Endringer i artssammensetning gjennom en rekke av sedimentlag vil derfor kunne gi informasjon om naturlige temperaturendringer tilbake i tid.

Velle har identifisert over 35 000 hodekapsler fra seks sjøer og brukt den statistiske sammenhengen mellom artssammensetning og temperatur til å beregne temperaturen i Norge siden siste istid. En sammenfattende temperaturkurve basert på data fra disse innsjøene viser blant annet at det var en varm periode rett etter istiden etterfulgt av en meget kald periode for ca 8500 år siden. Tidsrommet rundt 6500 år siden var den hittil varmeste siden istiden. Videre viser kurven kuldeperioden kjent som Den lille istid for 400 år siden og raskt stigende temperaturer mot nåtid.

Personalia:
Gaute Velle er født i 1972 og oppvokst på Simostranda i Modum kommune. Etter avlagt cand. scient eksamen ved Zoologisk Institutt, Universitetet i Bergen i 1998 jobbet Velle på Zoologisk Museum i Oslo. I 2000 ble han ble han ansatt som stipendiat ved Zoologisk Institutt, UiB, av Norges Forskningsråd. Hans doktorarbeid er utført ved Bergen Museum, og delvis ved Universitetet i Lund.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.02.2004, kl. 10:15, Auditorium 4, 4. etg., Realfagbygget, Allègt.41

Kontaktpersoner:
Gaute Velle, tlf. 55 58 29 09/ 995 33940, epost: gaute.velle@zoo.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.