Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

Småbarnsdiaré i den tredje verden

Håvard Valvatne   
Håvard Valvatne disputerer 17. desember 2004 for dr. philos. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Colonization Factors of Enterotoxigenic Escherichia coli; detection, characterization and expression"

Hvert år dør over 2 millioner småbarn av diaré, hovedsakelig i utviklingsland. En av de viktigste årsakene til disse dødsfallene er infeksjoner med enterotoksigene E. coli (ETEC). I tillegg til å være en viktig årsak til diaré blant barn i utviklingsland, er infeksjoner med ETEC også en av de viktigste årsaker til diaré blant reisende til utviklingsland. De fleste E. coli bakterier er harmløse og finnes i tarmfloraen hos de fleste mennesker, men noen, som ETEC, har tilegnet seg egenskaper som gjør at de forårsaker sykdom. Blant annet binder ETEC seg til tarmcellene ved hjelp av trådlignende strukturer, såkalla koloniseringsfaktorer eller colonization factors (CFs) på engelsk. I løpet av en ETEC infeksjon danner kroppen antistoffer mot de forskjellige CFs og en regner med at dette bidrar til beskyttelsen mot ny ETEC sykdom.

For å utvikle en vaksine mot ETEC, må man ha en klarhet i hvilke CFs som er vanligst på de ETEC bakteriene som infiserer barna. Valvatne vært involvert i arbeidet med å karakterisere indiske ETEC isolater og de CFs disse har. Valvatne sin identifisering og karakterisering av to tidligere ubeskrevne CFs vil derfor kunne få betydning for framtidig utvikling av en vaksine mot ETEC diaré.

Doktorgradsarbeidet ble utført ved Senter for Internasjonal Helse (SIH), Gades institutt, Seksjon for Mikrobiologi og Immunologi (AMI) g Molekylærbiologisk Institutt (MBI) ved Universitetet i Bergen. Veiledere har vært prof. Halvor Sommerfelt ved SIH og prof. Harleen Grewal ved AMI.

Personalia:
Håvard Valvatne (f. 1969) er født og oppvokst på Stord. Han tok hovedfag i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen i 1994, og har siden det vært knyttet til prosjekter ved Universitetet i Bergen og Københavns Universitet. Valvatne er nå knyttet til Universitetet i Bergen og AMI der han underviser i medisinsk mikrobiologi og er del av en gruppe som forsker på Mycobacterium tuberculosis og andre viktige bakterielle infeksjoner

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
16.12.2004, kl. 14:30. Selvvalgt emne: "Biogenese av fimbrier hos gram negative bakterier"
16.12.2004, kl. 15:30. Oppgitt emne: "Vannbåren smitteoverføring - en risikovurdering av protozoer"
Sted: Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag. Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.12.2004, kl. 09:15, Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag. Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Håvard Valvatne, tlf. 55974929, epost: havard.valvatne@gades.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.