Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

Opplevd munnhelse og tannsykdom i Uganda

Isaac Okullo   
Isaac Okullo disputerer 12. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Assessing oral impacts on daily performance, dental caries and aspects of oral health care services among adolescents in Uganda"

Vår kunnskap om tannsykdommenes epidemiologi, forebyggelse og behandling er basert på forhold som er rådende i vestlige industrialiserte land. I Uganda - et ressursfattig land - der tilgang på tannhelsetjenester er begrenset, er det som ellers i Afrika lite informasjon om befolkningens tannhelse. Hensikten med den foreliggende undersøkelsen var å studere forekomst og fordeling av tannråte (karies), sukkerkonsum, opplevde munnhelseplager og bruk av tannhelsetjenester blant skoleungdom i Kampala (by) og Lira (landsbygd) i det østlige Uganda. En spørreskjemaundersøkelse ble gjennomført blant 1146 ungdommer 13-19 år. Totalt ble 372 ungdommer undersøkt klinisk. Blant deltagerne oppgav 62% at de hadde plager fra munn og tenner. Kariesforekomsten var 85% og 73% hos henholdsvis by- og landsungdom. Nivået på ungdommenes sukkerkonsum var moderat, men høy sosioøkonomisk status indikerte forhøyet konsum på landsbygda. Skoleungdom i byen, ungdom med høy sosioøkonomisk status og svake sosiale bånd var mest misfornøyd med sin egen tannhelse. Ungdom i byen rapporterte færre tannlegebesøk enn ungdom på landet. Godt tannlege - pasient forhold var generelt en indikator for høy grad av tilfredshet med tannhelsetjenesten. Samlet gir avhandlingen holdepunkter for eksisterende sosiale forskjeller i tannhelse og at tannråte utgjør et folkehelseproblem i Uganda. Basert på resultatene anbefales det, den knappe resurssituasjonen tatt i betraktning, å iverksette forebyggende tiltak for å bedre tannhelse og livskvalitet blant skoleungdom.

Personalia:
Isaac Okullo er født i Uganda i 1960. Han studerte odontologi ved Makerer University Medical School, Kampala, Uganda og var ferdig utdannet i 1989. Han tok mastergrad i helsetjenesteadministrasjon ved Uganda Management Institute i 1994 og mastergrad i folkehelsevitenskap ved universitetet i Nairobi, Kenya i 1999. Isaac Okullo er ansatt ved Makerer University Medical School, Kampala. I 2000 kom han til Universitetet i Bergen som stipendiat ved Det odontologiske fakultet og Senter for internasjonal helse.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.11.2004, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Assessing needs for dental treatment: from edentulousness to Oral Health Related Quality of Life"
Sted: Auditorium 1, Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.11.2004, kl. 10:15, Auditorium 1, Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17.

Kontaktpersoner:
Isaac Okullo, tlf (privat 91742262) tlf (jobb 55974688)., epost: isaac.okullo@student.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det odontologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.