Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

Homocystein - relaterte faktorer og sykdom

Eha Nurk disputerer 10. september 2004 for den medisinske doktorgrad ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Homocysteine, related factors and disease."

Homocystein - en svovelaminosyre - omsettes fra metionin som er en av de essensielle aminosyrene som et menneske trenger. Forhøyet nivå av homocystein er en markør for mangel på B-vitaminer (folat, B6 og B12) og er akseptert som risikofaktor for hjerte-karsykdom. Et høyt homocystein nivå har også vært assosiert med uheldig svangerskapsutfall, enkelte krefttyper, lav kognitiv funksjon hos eldre og metabolske forstyrrelser. Årsaker til forhøyet homocystein inkluderer genetiske forstyrrelser, dårlig nyrefunksjon og livsstilsfaktorer som røyking, høyt kaffeforbruk, lavt vitamininntak og vitaminmangler (spesielt folat og B12).

Avhandlingen omfatter forskningsdata fra to Homocysteinundersøkelser i Hordaland, gjennomført i 1992-93 og 1997-99, sistnevnte som del av Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK). Ytterligere materiale stammer fra Pasientregister for hjerte-, kar- og slagsykdom i Helseregion Vest, Statistisk sentralbyrå og Medisinsk fødselsregister i Norge. Hovedtemaet i dette arbeidet er analysen av determinanter eller variabler som kan påvirke plasma total homocystein variasjonen samt dennes rolle som risikofaktor for reproduksjonsproblemer og hjerte-karsykdommer, samt interaksjon med genetiske polymorfier og andre faktorer.

Resultatene i dette arbeidet viser at plasma homocystein har en gradert og uavhengig sammenheng med hjerte-karsykdommer og at faktorer knyttet til homocystein metabolismen (folat, vitamin B12 og metylentetrahydrofolat reduktase, men også faktor V Leiden som indirekt faktor) er assosiert med reproduksjonsproblemer. I tillegg vises det at variasjonen i homocystein i forbindelse med tid siden siste måltid og endringer i livsstil over flere år er moderat.

Personalia:
Eha Nurk er født og oppvokst i Estland. Hun avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Tartu, Estland og er spesialist i pediatri. Etter turnustjeneste arbeidet hun ved Nõmme barnesykehus i Tallinn, Estland. Hun tok M.Phil.-graden ved Universitetet i Bergen i 1998. Hun ble ansatt som stipendiat ved Norges Forskningsråd og Seksjon for epidemiologi og medisinsk statistikk ved Universitetet i Bergen i 1999. Siste to år ble doktorgradsarbeidet økonomisk støttet av Stiftelsen for å fremme forskning innen funksjonell vitamin B12-mangel. Siden 2004 har hun som Blaschko stipendiat forsket på samme feltet ved Institutt for farmakologi ved University of Oxford, England.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.09.2004, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Gjeldende kunnskap og aktuelle hypoteser om gen-miljø interaksjoners betydning for hjerte-kar sykelighet."
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.09.2004, kl. 09:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Eha Nurk, tlf. (+44) 1865 27 1874, epost: eha.nurk@isf.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.