Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

Åndebesettelse på Madagaskar

Hilde Nielssen   
Hilde Nielssen disputerer fredag 20. februar 2004 for dr.polit. graden ved Universitetet med avhandlingen:

“Ritual Imagination. A Study of Tromba Possession among the Betsimisaraka of Eastern Madagascar”

Avhandlingen utforsker åndebesettelseskulten tromba på øst Madagaskar. Gjennom en nærlesning av ritualer avdekkes grunnleggende trekk ved den kreative og innovative prosessen som preger disse ritualene. Det vises hvordan tromba-kulten kreativt spiller på, og influerer en rekke aspekter ved folks livsverden. Sentralt i analysen er hvordan kulten artikulerer grunnleggende eksistensielle spørsmål. Både ritualer og kosmologi står i fokus, og avhandlingen demonstrerer hvordan kultens særegne, overskridende estetikk kan sees i sammenheng med kosmiske krefter knyttet til liv og død. Ritualene frembringer disse kreftene samtidig som de er et forsøk på å kontrollere dem, i det ritualene handler om å eliminere faktorer som utløser de kosmiske kreftenes destruktive potensial. Avhandlingen viser dermed hvordan Betsimisarakaene ser på seg selv som bundet til å kontinuerlig skape sine egne liv og vedlikeholde betingelsene for sin egen eksistens. Ritualene handler i stor grad handler om å hele både person og kosmos.

Analysen knytter også an til problematikker relatert til forholdet mellom identitet, person og sted, samt identitet i forhold til etnisitet og nasjon. Tromba-kulten ble introdusert lokalt i den siste fasen av kolonitiden. Analysen tar også for seg kulten i sammenheng med hendelser og endringer som følge av kolonialisme og den moderne statens inntreden. Mens forfedrekulten i stor grad handler om å skape og vedlikeholde grenser mellom det lokale og verden utenfor, skaper tromba-kulten nye grensesprengende sammenhenger og nye former for identifikasjon. Kulten trekker på og skaper forbindelser til andre folk og andre steder. Tromba-kulten danner dermed også en kontrast til nasjonalstatens forsøk på å skape enhet gjennom homogenisering og til nasjonale politiske diskurser om etnisk identitet som i stor grad er preget av spenninger og konflikt. Det argumenteres for at kultens univers skaper måter å møte den omskifteligheten som preger en verden i endring.

Personalia:
Hilde Nielssen er født i 1966 i Stavanger. Hun tok cand.polit.-graden i 1995 ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen. Under doktorgradsarbeidet var hun ansatt ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsprosjektet har blitt finansiert av Norges forskningsråd og Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.02.2004, kl. 10:15, Ulrike Phils hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Hilde Nielssen, tlf. 55 10 57 14/991 00483, epost: hilde.nielssen@sosantr.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskaplige fakultetsbibliotek. For kjp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.