Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

Tuberkulose i lymfekjertler: forekomst og diagnostiske utfordringer. En studie fra Arusha, Tanzania

Godfrey Sayoki Mfinanga   
Sayoki G. M. Mfinanga, M.D., disputerer fredag 19. mars 2004 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Mycobacterial adenitis in Arusha, Tanzania: epidemiology and diagnostic challenges"

Tuberkulose er et av de store helseproblemer globalt sett med årlig omkring 8 millioner nye tilfeller og nær 3 millioner dødsfall. I Tanzania var det en 6-dobling av antall registrerte tilfeller fra 1979 til 2001. Vanligvis forårsakes lungetuberkulose av en bakterie som kalles mycobacterium tuberculosis. Men også andre såkalte mykobakterier kan gi tuberkuløs sykdom, både i lungene og i andre organer. En bakterie som kan gi tuberkulose også utenfor lungene (ekstrapulmonal tuberkulose), særlig tuberkulose i lymfekjertler (tuberkuløs adenitt), er mycobacterium bovis, som er den vanlige bakterien ved tuberkuløs sykdom hos kveg. Særlig i et land som Tanzania, hvor 70% av befolkningen bor på landsbygda og hvor kveghold er vanlig, kan overføring av tuberkuløs sykdom fra dyr til mennesker spille en rolle i utbredningen av ekstrapulmonal tuberkulose. Hensikten med dette forskningsprosjektet var å skaffe bakgrunnskunnskap om risikofaktorer for å få ekstrapulmonal tuberkulose, og om hvilke tuberkelbakterier som bidrar til denne sykdommen, samt hvilken sammenheng det er mellom den kliniske diagnosen og de forandringer som kan observeres i vevsprøver fra pasienter med antatt ekstrapulmonal tuberkuløs adenitt.

Hovedfunnene var at mycobacterium bovis var årsak til tuberkuløs adenitt i bare ca 10% av tilfellene, mycobacterium tuberculosis ca 40%, mens halvparten av tilfellene var forårsaket av andre typer mykobakterier (kalt atypiske). Noe overraskende fant man at hos en fjerdedel av pasientene med antatt tuberkuløs sykdom, gav ikke dyrkningsprøver og mikroskopisk undersøkelse av vevet holdepunkt for tuberkulose. En del matvaner var assosiert med økt risiko: å spise ukokt kjøtt og å drikke ukokt melk eller blod. Det å ha husdyr (kveg) i bolighuset, dårlig ventilerte hus og lite kunnskap om hvordan tuberkulose smitter gav også økt risiko, likedan at det tidligere hadde vært påvist tuberkulose i familien. For noen stammer var denne risikoen mer framtredende enn andre, særlig for nomadestammer. HIV-infeksjon gav økt risiko for tuberkuløs sykdom med mycobacterium bovis.

Hovedkonklusjonene i studien er at det er nødvendig med et nært samarbeid mellom veterinær- og humanmedisinske myndigheter for å lage klare retningslinjer på hvordan man skal kontrollere denne formen for tuberkuløs sykdom. Særlig er dette viktig i lys av den økende utbredelsen av HIV-infeksjon. Det er også nødvendig med bedre retningslinjer for klinisk diagnose, siden det for det store flertallet av pasienter ikke er muligheter for avansert laboratoriediagnostikk (vevsprøver) og siden det sannsynligvis er en viss overdiagnostikk, som igjen legger beslag på knappe helseressurser.

Personalia:
Sayoki G. M. Mfinanga er født 1. september 1962. Han er utdannet lege i Tanzania, og har arbeidet innen tuberkuloseomsorgen i Tanzania i flere år, fram til han i 1999 kom til Norge med et stipend fra Statens Lånekasse for å gjøre et forskningsarbeid med tilknytning til Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen. Prosjektet har vært støttet med driftsmidler fra Norges forskningsråd. Han reiser tilbake til Tanzania umiddelbart etter disputasen for å fortsette sitt arbeid som leder for tuberkuloseseksjonen ved National Institute for Medical Research i Dar-Es-Salaam.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.03.2004, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Control of animal tuberculosis in the African setting: past, present and future"
Sted: auditoriet i Armauer Hansens hus ved Haukeland sykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.03.2004, kl. 09:15, auditoriet i Armauer Hansens hus ved Haukeland sykehus

Kontaktpersoner:
Sayoki G. M. Mfinanga, tlf. 55 97 49 80, Odd Mørkve, tlf. 55 97 49 80, odd.morkve@cih.uib.no , epost: gsmfinanga@yahoo.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.