Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

MR undersøkelse ved nakkeslengskade

Jostein Kråkenes   
Jostein Kråkenes disputerer 21. september 2004 for dr. med. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"MRI analysis of craniovertebral ligaments and membranes in the late stage of whiplash injury".

Man antar at nakkeslengskade utgjør ca 30% av alle trafikkskader. Antall nye skader per år er 1-4/1000, og hyppigheten har vært økende de siste 20 årene. Langtidsoppfølging viser at 25-50% har permanente plager i form av hode- og nakkesmerte, innskrenket bevegelighet, svimmelhet og ulike former for funksjonssvikt etter slik skade. 10-15% er sterkt handikappet og ute av arbeid. Til tross for omfattende forskning er nakkeslengskadens natur fortsatt ukjent, og det finnes ingen undersøkelse som har påvist skade verken i skjelett eller bløtvev. Mange pasienter har av den grunn følt seg mistrodd og opplevd seg dårlig ivaretatt av helsevesenet.

Ut fra hypotesen om at nakkeslengskade kan ramme båndstrukturene i øvre nakkeregion, har doktoranden anvendt en spesiell MR-metode for å avbilde denne regionen. Pasientgruppen han har undersøkt, består av 92 personer med nakkeslengskade fra flere år tilbake samt en kontrollgruppe på 30 friske av samme alder og kjønn. Bildene er tolket uten kjennskap til hvilken gruppe de tilhørte. Han fant til dels betydelige strukturforandringer forenlig med forstrekkning/overrivning i fire viktige båndstrukturer som stabiliserer leddene mellom hodet og nakken hos flere av de nakkeslengskadde. Gjennom denne studien har doktoranden etablert bildemessige kriterier som gjør det mulig å klassifisere slike skader etter alvorlighetsgrad. Avhandlingen kaster nytt lys over nakkeslengskadens årsaksforhold, og kan i framtiden få stor betydning når det gjelder utredning og behandling av denne pasientgruppen.

Personalia:
Jostein Kråkenes er født i 1948 og oppvokst i Vågsøy i Nordfjord. Han tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1976. Etter turnustjeneste i Stavanger/Vesterålen har han vært ansatt ved Haukeland Universitetssykehus, Radiologisk avdeling med unntak av ett år da han arbeidet ved Rikshospitalet (1992-93). Han ble spesialist i radiologi i 1984, og har siden arbeidet innen fagfeltet nevroradiologi. I 1991 ble han seksjonsoverlege ved Nevroradiologisk seksjon, en stilling har fortsatt innehar. Siden 2001 har han vært forskningsstipendiat ved Universitetet i Bergen 50% stilling.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.09.2004, kl. 14:15. Oppgitt emne: Clinical diagnosis and pathologic anatomy of the whiplash injury.
Sted: Audiotorium i Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.09.2004, kl. 09:15, Auditorium i Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Jostein Kråkenes, tlf. 55 97 24 19 , epost: jostein.krakenes@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.