Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

Medfødte misdannelser og alderseffekter

Method R. Kazaura   
MPh Method R. Kazaura disputerer 2. april 2004 for dr. philos graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Birth Defects and Age Effects."

Det er velkjent at høy alder alder hos mor har betydning for risiko for Down's syndrome. Det er også vel kjent at lav alder hos mor gir høyere risiko for bukveggsdefekten gastroschise. Årsaksmekanismene bak disse sammenhengene er ikke kjent. Betydningen av fars alder og av besteforeldres alder er ikke godt beskrevet og kan ikke utelukkes. Det epidemiologiske doktorgradsarbeidet til tanzanianske Method R. Kazaura tar for seg slike alderseffekter både for Down's syndrom og for et bredt spektrum av medfødte misdannelser. Arbeidet er basert på data fra Medisinsk fødselsregister. Kromosomfeil av den typen som ligger bak Down's syndrom skjer oftere når mor har høy alder. Dette kan ha sammenheng med at en stor del av kromosomfeilene oppstår hos mor. For noen tilfeller har kromosomfeilen imidlertid oppstått hos far, og det er ikke avklart om fars alder har betydning for disse. Kazauras arbeid avkrefter langt på vei at fars alder har betydning. Han har heller ikke funnet tegn til at mors alder har betydning for risiko i tredje generasjon, altså for hennes barns barn. Bukveggsdefekten gastroschise har økt betydelig i forekomst i Norge over de siste tre tiår. Risikoen er også høyere for barn av unge mødre. I tillegg til å beskrive disse forholdene har Kazaura undersøkt om økningen over tid kan tilskrives spesielle årskull av foreldre og om fars alder har betydning.

Resultatene viser at lav alder hos far også er en risikofaktor og at livsstilsforhold som er blitt mer vanlige hos unge foreldre kan ha sammenheng med den økte risikoen for gastroschise. Det er ikke kjent hva disse forholdene er. I en analyse av betydningen av fars alder for en rekke forskjellige andre misdannelser ble det ikke påvist klare sammenhenger. Det var en viss tendens til at unge fedre hadde øket risiko for å få barn med nevralrørsdefekter og hjertemisdannelser, men disse tendensene er ikke bekreftet i andre tilsvarende studier. Avhandlingen utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag og Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen.

Personalia:
Method R. Kazaura (46) er oppvokst i Tanzania hvor han fikk sin grunnutdannelse. Han har en mastergrad fra London School of Hygiene and Tropical Medicine og har i vært ansatt ved School of Public Health ved Muhimbili University College i Dar es Salaam i en årrekke. Doktorgradsarbeidet har været finansiert av det norske kvoteprogrammet for utenlandske doktorgradsstudenter og av NUFU.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
01.04.2004, kl. 14:15. Selvvalgt emne: "Challenges in studies of birth defects in Africa"
01.04.2004, kl. 15:15. Oppgitt emne: "The establishment of a medical birth registry in a developing country: costs and potential benefits, organizational considerations and relationship to other sources of demographic, health and disease data"
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.04.2004, kl. 09:15, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Method Kazaura, tlf. 55588533, epost: kazaura.method@cih.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.