Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

"Dødelighet hos barn omkring fødsel og blodmangel blant gravide på landsbygda i Nord-Tanzania."

Sven Gudmund Hinderaker   
Cand.med. Sven Gudmund Hinderaker disputerer fredag 23 januar 2004 for dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Perinatal mortality and anaemia in pregnancy in rural northern Tanzania".

Å få barn er i de fleste kulturer regnet som noe av det viktigste i livet. Mange utviklingsland har en høy barnedødelighet og mødredødelighet. Sven Gudmund Hinderaker og Bjørg Evjen Olsen har studert gravide kvinner og deres nyfødte barn i Tanzania. Prosjektet var et samarbeid mellom Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen, og Haydom Lutheran Hospital i Tanzania. Feltarbeidet ble gjort i 1995-97 i et område med 42 landsbyer i Nord-Tanzania og med en populasjon på om lag 143000. Avhandlingen til Hinderaker omhandler blodmangel hos gravide og perinatal dødelighet, som omfatter både dødfødte og nyfødte som dør den første leveuken. Det ble registrert 3618 gravide kvinner som besøkte svangerskapsklinikker og ble fulgt til etter fødselen. Det ble påvist en perinatal dødelighet på 27/1000 fødsler, noe som er lavere enn hva andre har funnet i Tanzania. Høy perinatal dødelighet var relatert til lav fødselsvekt, dårlig ernæringsstatus hos moren, og positiv syfilisprøve (VDRL) hos moren. Det var også større dødsrisiko for barn av mødre som tidligere hadde mistet et barn og for barn av førstegangsfødende, mens blodmangel hos mor ikke gav økt risiko for uheldig svangerskapsutfall.

Blant barn som var dødfødt eller døde innen en måned (ialt 139), kunne en firedel av dødsfallene ha vært forhindret om tilgjengelig intervensjon hadde blitt satt i verk. Ved å undersøke omstendighetene omkring dødsfallene, fant vi at familie/pasient-relaterte faktorer spilte en viktig rolle i 51% av dødsfallene, og at helsetjeneste relaterte faktorer var viktige i 65% av tilfellene. Av de kvinnene som ved svangerskapskontroll ble funnet å være i høyrisikogruppe for uheldig svangerskapsutfall, var det bare 6% som var klar over det. Dette viser et stort forbedringspotensiale i kommunikasjonen mellom helsepersonell og klientene.

Kvinnene i studien hadde en gjennomsnittlig blodprosent på 81% og nesten en firedel hadde blodmangel. Det var noe høyere risiko for blodmangel hos kvinner som bodde i lavlandet og hos visse folkegrupper. Risikoen var høyere i regntiden og hos kvinner som hadde malaria påvist i blodet.

Forekomst av blodmangel var assosiert med jernmangel og mangel på vitamin A og folinsyre. Det ble også funnet at anemi var forbundet med dårlig ernæringsstatus og infeksjoner hos mor.

Samlet viser studien at det fortsatt er mye som kan gjøres med enkle midler for å redusere dødelighet hos foster og nyfødte i et land som Tanzania. For å redusere ytterligere trengs på lenger sikt en større tilgang på ressurser for å forbedre kvaliteten i helsevesenet og forbedre informasjonen i samfunnet.

Personalia:
Sven Gudmund Hinderaker er født 29.06.1962 og har tilbrakt barndommen både i Tanzania, Etiopia og Norge (Stavanger og Mandal). Han ble cand.med. i Bergen 1988. Han arbeidet som lege i Tanzania ved Haydom Lutheran Hospital hvor studien fant sted. Doktorgradsarbeidet er gjennomført ved Senter for Internasjonal helse, Universitetet i Bergen, hvor han i 4 år var finansiert på et stipend fra Norges Forskningsråd. Han arbeider også med internasjonal tuberkulose i Den Internasjonale Tuberkulose Unionen (IUATLD) og Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.01.2004, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Pregnancy and malaria - consequences in the pregnant mother and her off-spring in endemic areas."
Sted: auditoriet i Armauer Hansens hus ved Haukeland sykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.01.2004, kl. 09:15, auditoriet i Armauer Hansens hus ved Haukeland sykehus

Kontaktpersoner:
Sven Gudmund Hinderaker, tlf. 5597 4980, epost: sven.hinderaker@cih.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.