Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

Internasjonal migrasjon og møtet med nytt sted

Knut Hidle   
Knut Hidle disputerer fredag 12. november 2004 for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Migrasjon og stedsmyte. Sted, migrasjonserfaringer og romlige forståelser i Kristiansand"

Studien undersøker det norske flerkulturelle samfunnet på by-nivå i Kristiansand. I avhandlingen analyseres den eksisterende stedsmyten - det vil si forestillinger og oppfatninger av hva byen er - og tilflytteres møte med denne stedsmyten. Det gis en inngående drøfting av ulike måter å forstå sted og rom som meningsbærere og teoretiske begrep. Avhandlingen undersøker hvilken betydning migrasjonserfaringen har for ulike tilflytteres relasjon til byen Kristiansand, hvordan tilflytterne utfordrer stedsmyten og hvordan andre steder inngår i tilflytterens forståelse av byen.

Stedsmyten studeres gjennom hvordan ulike typer lokale media omtaler, bruker og representerer byens offentlige rom. Også et stort antall skolestiler og intervjuer er brukt som datamateriale. Disse tekstene og intervjuene viser på ulike måter hvordan rom og sted tas i bruk i såvel dannelsen av egen identitet som i dannelsen av kollektive identiteter, og at stedsmyten har en særlig viktig betydning. Forestillinger om likhet, slektskap, sentrale lokaliteter i byen og ulike adferdsmønstre inngår i stedsmyten. Tilflytternes migrasjonserfaringer og forhold til Kristiansand studeres gjennom biografiske intervjuer. Analysen av dette materialet konkluderer med at tilflytteren relativt raskt blir introdusert for det stedsmytiske meningsinnholdet, og at dette også blir en del av tilflytterens egne praksiser i byens offentlige rom. Personer med synlig innvandrerbakgrunn utfordrer stedsmyten først og fremst ved sitt nærvær i byens offentlige rom, ikke gjennom egne praksiser. Slik sett reproduserer tilflytterne i stor grad stedsmyten. Annerledeshet knyttet til etnisk bakgrunn vedlikeholdes av den voksne befolkning først og fremst innenfor private rom som for eksempel hjemme, eller ved jevnlige besøk i byer som Oslo, London og Paris, eller ved besøk i opprinnelsesland. Analysen viser at vi har å gjøre med to typer romlige fellesskap i Kristiansand. Det ene er stedsmyten som et forestilt fellesskap konsentrert rundt kategorien kristiansander. Den andre typen romlige fellesskap strekker seg utover det lokale og inn i nasjonale og globale forestilte fellesskap og sosiale nettverk. En sentral konklusjon er at tilflytterens identifisering med sted ikke er betinget av identifisering med stedsmyten som et lokalt kollektivt fellesskap. Prosjektet har vært finansiert av Norges forskningsråd.

Personalia:
Knut Hidle tok cand.polit-graden i 1996 ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen. Hidle er ansatt som seniorforsker ved Agderforskning og universitetslektor ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.11.2004, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgate 1.

Kontaktpersoner:
Knut Hidle, tlf. 48 01 05 36 (a) / 55 95 97 65 (a) / 55 36 74 50 (p), epost: knut.hidle@agderforskning.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.