Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

Balanse og gangfunksjon hos eldre

Jorunn Lægdheim Helbostad   
Cand.san. Jorunn Lægdheim Helbostad disputerer 16. april 2004 for dr.philos graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Motor functioning in community-dwelling in older adults; assessment and intervention.”

Mange eldre personer har nedsatt balanse og problemer med gangfunksjon. Vanskene behøver ikke å ha direkte sammenheng med alderen, men kan skyldes sykdommer og livsstil. Slike problemer fører ofte til inaktivitet og får negative følger for helsetilstanden, med økt risiko for fall og nedsatt funksjonsevne i dagliglivet. I doktorgradsarbeidet har Jorunn L. Helbostad og medarbeidere videreutviklet en metode for å evaluere balanse og gangfunksjon hos eldre personer. Metoden benytter bærbart utstyr som festes over korsryggen, og måler hastighetsendringer ved bevegelser i 3 plan. De fant at metoden er egnet til å skille mellom balanse hos unge og eldre voksne personer, og er nøyaktig nok til å måle balanse hos friske eldre og eldre med motoriske problem. Avhandlingen inkluderer også en studie hvor hjemmeboende eldre med gangvansker og falltendens har trent for å bedre motorisk funksjon i dagliglivet.

Studien viste at både et program med enkle daglige hjemmeøvelser og et program som i tillegg hadde gruppetrening 2 ganger pr uke bedret motorisk funksjon. Der var ingen forskjeller mellom de to gruppene. Når deltakerne ble spurt om de hadde fått bedre helse, svarte imidlertid de som også deltok i gruppetrening mer bekreftende enn de som bare hadde hatt hjemmetrening. Studien viser at det nytter å drive fysisk trening hos eldre personer med bevegelsesvansker, men konkluderer at funksjonsbedringen kan bli borte i løpet av et halvt år hvis ikke treningen holdes ved like.

Personalia:
Jorunn Lægdheim Helbostad er født i 1961 i Trondheim og er utdannet fysioterapeut. Hun disputerer ved Seksjon for fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, hvor hun også ble cand. san. i 1998. Hun fortsetter nå sin forskning på forebygging av fall hos eldre ved St. Olavs Hospital og Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, NTNU.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.04.2004, kl. 09:15, Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Jorunn Lægdheim Helbostad, tlf. 73 86 68 72 (a), 93 03 25 47 (mob), epost: jorunn.helbostad@medisin.ntnu.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.