Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

Beslutningsprosesser i landbrukspolitikken

Arild Aurvåg Farsund   
Arild Aurvåg Farsund disputerer fredag 3. desember 2004 for graden dr. polit. ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Stabilitet og endring i norsk landbrukspolitikk: En studie av parlamentariske beslutninger og korporative forhandlinger".

Avhandlingen tar utgangspunkt i landbrukspolitikkens særegne institusjonelle stilling i norsk politikk. Dette er en situasjon som de siste årene i økende grad har blitt utfordret av endringer i internasjonale og nasjonale rammebetingelser. WTO- og EØS-avtalene, miljøkrav, forbrukerretting og krav om lavere priser, er sentrale stikkord. Studien dekker prosessene rundt behandlingen av tre stortingsmeldinger/-proposisjoner fra perioden 1974 til 2000, og jordbruksoppgjørene i 1998, 1999 og 2000.

Avhandlingen trekker frem at de landbrukspolitiske institusjonene er robuste fordi de har mange støttespillere som oppfatter dem som nødvendige forutsetninger for en riktig landbrukspolitikk eller som ser dem som effektive rammer for politikkutforming. Samtidig er institusjonene fleksible i den forstand at de er åpne for at nye problemer kan tas opp og nye løsninger utformes. Over tid kan vi likevel observere at den tradisjonelt segmenterte landbrukspolitikken preges av et mer mangfoldig aktørbilde, noe som igjen har betydd at nye interesser mobiliseres, at landbruskpolitikken må begrunnes ut fra allmenne "multifunksjonelle" verdier, og at Stortinget har blitt en viktigere arena for utforming av landbrukspolitikken.

Personalia:
Arild Aurvåg Farsund er født i Bergen i 1964, og avla cand. polit. eksamen ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap i 1993. Farsund har arbeidet som forsker ved RF - Rogalandsforskning i Stavanger siden 1993, og han er i dag ansatt som seniorforsker samme sted. Under doktorgradsarbeidet har Farsund vært tilknyttet Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen, men arbeidet er utført ved Rogalandsforskning og Scancor, Stanford University, USA.

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.12.2004, kl. 10:15, Ulrike Phils Hus, Professor Keysers gate 1.

Kontaktpersoner:
Arild Aurvåg Farsund, 51 87 51 01 (a), epost: Arild.Farsund@rf.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.