Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

Astma og luftveissymptomer hos voksne

Tomas Mikal Lind Eagan   
Tomas Mikal Lind Eagan disputerer 27. oktober 2004 for dr.med. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Incidence and remission of asthma and respiratory symptoms in adults - The Hordaland County Cohort Study"

Forekomsten av astma har økt betydelig i den vestlige verden de siste 30 årene. Årsakene til astma er fortsatt bare delvis kjent, men både genetiske og miljømessige faktorer har betydning. Studier over tid på friske mennesker gir kunnskap om forekomsten av nye sykdomstilfeller og risikofaktorer for senere sykdom.

Et tilfeldig utvalg på 3786 voksne innbyggere i Bergen og omegn er fulgt i en 11 års oppfølgingsstudie på forekomsten av astma og luftveissymptomer. Avhandlingen viser at insidensen av astma blant voksne var 3.5 per 1000 per år. Nye tilfeller av astma var vanligere blant middelaldrene og eldre enn det som før har vært antatt. Tobakksrøyking og yrkeseksponering for støv og gass var signifikante risikofaktorer for å utvikle luftveissymptomer og astma. Personer med høy utdannelse hadde lavere risiko for å utvikle luftveissymptomer og astma, uavhengig av røykevaner og yrkeseksponering. Remisjon (tilbakegang) av symptomer var signifikant vanligere hos personer som sluttet å røyke, og hos personer uten tidligere yrkeseksponering.

Avhandlingen utgår fra Institutt for Indremedisin og er utført ved Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.

Personalia:
Tomas Mikal Lind Eagan ble født i 1969 i Oslo, og vokste opp på Lista i Vest-Agder. Han tok medisinsk embetseksamen ved Universitet i Bergen i 1995. Turnustjenesten ble gjennomført i Haugesund og Time kommune. Han har vært ansatt som lege i spesialisering ved Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus siden 1997.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.10.2004, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Hvordan kan obstruktiv lungesykdom (astma og kronisk obstruktiv lungesykdom) mest effektivt forebygges i den norske befolkningen? Hva er de forebyggende potensialene ved ulike tiltak og hvor raskt kan effektene av tiltak være synlige?"
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.10.2004, kl. 09:15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag

Kontaktpersoner:
Tomas Mikal Lind Eagan, tlf. 55 972893, epost: tomas.eagan@med.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.