Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

Astmaøkning blant voksne i Oslo

Jan Brøgger   
Jan Brøgger disputerer 5. mai 2004 for dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Long term trends in asthma in Oslo, Norway: survey methods, symptoms and diagnosis".

Det har vært en utbredt oppfatning at lungesykdommen astma har økt, særlig hos barn. Men endringer i astma hos voksne har vært lite undersøkt. Avhandlingen søker å belyse endringer i forekomsten av astma hos voksne i Oslo fra 1972 til 1998. Et tilfeldig utvalg på 20,000 personer i alderen 17-70 år ble undersøkt med spørreskjema i 1972 og et nytt utvalg undersøkt på nytt i 1998. Et sentral funn i avhandlingen er en stor økning i forekomsten av astma, fra 3.4% til 9.3% av befolkningen. Legediagnosen astma kan avhenge av endringer i diagnosekriterier. Men det var også en økning også selvrapporterte symptomer. Resultatene er justert for røyking, kjønn og alder. Økningen i astma har vært størst hos de under 30 år, og spesielt stor hos kvinner. Det er også påvist en stor metodefeil i en del tidligere studier av økningen i astma. Ved å spørre forsøksdeltakerene om når de fikk astma, kan man rekonstruere trender i forekomsten av nye tilfeller astma. Men denne metoden gir alvorlige feil, og kan ikke brukes. For å studere antallet nye tilfeller av astma kan man ikke rekonstruere trendene etterpå, men må følge opp forsøksdeltagerene med jevnlige undersøkelser. Dette er betydelig dyrere enn enklere rekonstruering av dataene, men er nødvendig for å gi innsikt i årsaker til astma.

Man undersøkte også mulige feilkilder fra flere forhold. Lav svarprosent er et problem i spørreskjemaundersøkelser. Men i denne undersøkelsen fant man få tegn til effekter av lav svarprosent. Det var heller ingen store forskjeller mellom telefonintervjuer og postintervjuer. En test av to forskjellige spørreskjemaer viste at ordlyden i spørreskjemaet kan ha stor betydning i måling av forekomst. Det er derfor viktig at trendstudier av sykdom basert på spørreskjema bruker nøyaktig samme ordlyd.

Personalia:
Jan Brøgger er født i 1974 og oppvokst i Trondheim. Han hadde 50% studentstipend fra Norges Forskningsråd høsten 1999, og avla cand.med-eksamen høsten 1999. Han har vært ansatt som universitetsstipendiat ved Institutt for Indremedisin fra 2001.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.05.2004, kl. 09:15, Auditorium 2, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies v. 91

Kontaktpersoner:
Jan Brøgger, tlf 92867303, epost: jan.brogger@med.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.