Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

Akupunktur hjelper mot hyppig blærekatarr hos voksne kvinner

Terje Alræk   
Terje Alræk disputerer 8. juni 2004 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Acupuncture in the prevention of recurrent uncomplicated lower urinary tract infection in adult women".

Hyppig blærekatarr er en plagsom lidelse for kvinner i alle aldre. Daglig dose av antibiotika som forebygging hjelper de fleste kvinner godt, men så snart medisineringen opphører vender som oftest infeksjonen tilbake. Andre tiltak for forebyggelse er av varierende suksess, derfor etterspørres andre dokumenterte tiltak. Avhandlingen konkluderer med at akupunktur kan være et egnet tiltak for forebygging av blærekatarr hos voksne kvinner. Akupunkturbehandlingene, gitt kvinnene i studiene som utgjør avhandlingen, bygger på diagnostiske prinsipper som gjenfinnes i tradisjonell kinesisk medisin (TKM). Diagnostisering etter slike prinsipper avdekket forskjellige TKM diagnoser hos kvinnene som var med i studiene. Dvs. at kvinner som er plaget med en og samme lidelse vil få forskjellig akupunkturbehandling ut fra den psykobiologiske profilen som avdekkes via diagnostiseringen etter TKM.

En av artiklene i avhandlingen sammenligner 67 kvinner som fikk akupunktur, med 27 kvinner som ikke fikk akupunktur. Etter åtte akupunkturbehandlinger var tre av fire kvinner infeksjonsfrie de neste seks observasjonsmånedene. Hos de behandlede kvinnene var resturinen, urin igjen i blæren rett etter vannlating som ble målt med ultralyd, halvert, mens den var uforandret hos de ubehandlede kvinnene. Ut fra våre funn er en reduksjon i resturin koblet til det å bli bedre. Kvinnene i studien fikk selv beskrive sine helseforandringer etter avsluttet akupunkturbehandlinger. Kvinnene selv beskrev gjennomgående positive forandringer; bedre allmenntilstand og humør, bedre vannlating, bedre søvn, mindre smerter og bedre fordøyelse.

Avhandlingen viser at særlig kvinner med én TKM diagnose kommer spesielt godt ut. Disse kvinnene hadde lett for å fryse, lett for å engste seg og var oppe om natten for å tisse. I tillegg hadde de ved inklusjon i studien dårlig trykk på vannlatingen og måtte prese ekstra på for å avslutte den. Bedringen hos denne gruppe kvinner var igjen knyttet til en betydelig reduksjon av resturin. Dette er interessant, og reiser spørsmål for videre forskning.

Personalia:
Terje Alræk er født i 1955 og oppvokst i Bergen. Han har en Bachelor i akupunktur fra International College of Oriental Medicine, England. Han har mer enn 20 års erfaring fra klinisk arbeid som akupunktør. Siden 1994 har han vært involvert i forskning på akupunktur, hovedsakelig på blærekatarr. Han har tilegnet seg kvalifikasjoner tilsvarende Master grad. Siden 2001 har han hatt doktorgradsstipend fra Norges Forskningsråd og vært ansatt ved Seksjon for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB. Fra 9. juni vil han overta som fagansvarlig for Norge-Kinasamarbeidet innen TKM.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.06.2004, kl. 16:15. Oppgitt emne: "The importance of reliability and validity in evaluation of traditional Chinese medicine"
Sted: Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.06.2004, kl. 09:15, Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Terje Alræk, tlf. 55 58 61 51, epost: terje.alrek@isf.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.