Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

Angst og depresjon i befolkningen

Ingvar Bjelland   
Ingvar Bjelland disputerer 18.juni for den medisinske doktorgrad ved universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Anxiety and depression in the general population. Issues related to assessment, comorbidity, and risk factors."

Angst og depresjon er vanlige tilstander som kan medføre forverring av somatiske lidelser, stort sykefravær, arbeidsuførhet og for tidlig død. Tilstandene kan være vanskelige å diagnostisere og det er ikke et klart skille mellom frisk og syk. Dessuten er det mye man ikke vet om årsaksforhold, og særlig om risikofaktorer som kan påvirkes i forebyggende hensikt. Avhandlingen har hatt til hensikt å belyse hvordan angst og depresjon kan måles med et enkelt spørreskjema, hvordan angst og depresjon opptrer sammen, hvordan de opptrer ved kroppslige helseplager og hvordan de påvirkes av forstyrrelser i organismens omsetning av B-vitaminene folat og B12, og dessuten av lengde på utdannelse. Måleegenskapene til spørreskjemaet ble vurdert ut fra allerede publiserte studier, mens de resterende problemstillingene ble undersøkt ved hjelp av data fra tre store norske helseundersøkelser i Hordaland og Nord-Trøndelag.

Spørreskjemaet viste seg å kunne skille godt mellom symptomer på angst og depresjon, selv om de fleste med angstsymptomer også hadde depresjonssymptomer, og omvendt. Kvinner hadde i gjennomsnitt høyere andel angstsymptomer enn menn. Blandingen av angst og depresjon kunne best beskrives med en kontinuerlig, i motsetning til en kategorisk tilnærming. Omtrent 1/3 av alle som rapporterte kroppslige helseplager, som for eksempel fibromyalgi, hjerte-karsymptomer og migrene, hadde også angst og/eller depresjon, og blandet angst og depresjon viste den sterkeste sammenhengen. En variasjon av et gen som regulerer omsetningen av folat (variasjonen finnes hos ca. 10% av befolkningen), samt tegn på folat- og B12-mangel, var forbundet med depresjon, men ikke med angst. Jo kortere utdannelse, desto større var risikoen for depresjon. Sammenhengen var mindre tydelig for angst.

Personalia:
Ingvar Bjelland er født i Oslo i 1959 og er oppvokst i Skedsmo og Asker. Han tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1985 og er spesialist i psykiatri. Etter turnustjeneste ved Diakonissehjemmets Sykehus - Haraldsplass i Bergen og i Flora kommune arbeidet han 5 år ved Bergensklinikkene. Fra 1992 var han ansatt ved Psykiatrisk klinikk og fra 1997 ved Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling, Haukeland sykehus, og fra 1998 ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Sentrum (Bergen), hvor han i hele stipendiatperioden har vært i bistilling som konstituert overlege. Han ble ansatt som stipendiat ved Norges Forskningsråd og Universitetet i Bergen i 1999.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.06.2004, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Er det forhold ved nevrobiologien eller behandlingen som klart skiller angstlidelser fra depressive lidelser?"
Sted: Auditorium i Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.06.2004, kl. 09:15, Auditorium i Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Ingvar Bjelland, tlf. 55 58 85 11, epost: ingvar.bjelland@uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.