Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2003

NY DOKTORGRAD

Likhet og forskjellighet i Nederland og Norge: to skoleeksempler

   
Cand.polit. Marie Louise Seeberg disputerer fredag 7. november 2003 for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Dealing with difference: Two Classrooms, Two Countries. A comparative study of Norwegian and Dutch processes of alterity and identity, drawn from three points of view”.

Diskusjoner om et flerkulturelt samfunn må forstås på bakgrunn av hvordan majoritetsbefolkningen ser på seg selv og på de grunnleggende verdier som former både samfunnet og det nasjonale selvbildet. Hva man mener med demokrati er også nært knyttet til slike diskusjoner. I Nederland er det toleranse og frihet som sammen har den mest sentrale rolle, mens det i Norge er likhet som oppfattes som det viktigste og mest verdifulle nasjonale særtrekk. I avhandlingen, som er basert på et halvt års feltarbeid i en grunnskole i Oslo og et tilsvarende feltarbeid i en grunnskole i Amsterdam, vises det hvordan dette kommer til uttrykk i skolehverdagen i de to landene.

Skolesystemet i Norge (enhetsskolen) er bygd opp rundt ideen om likhet, mens skolesystemet i Nederland er formet av ideen om toleranse og frihet som det sentrale. Dette gir helt ulike rammer for hvordan barn lærer å håndtere forskjellighet, og for hvilke nasjonale selvbilder som formidles. Det gir også helt ulike premisser for diskusjonene om innvandring og det flerkulturelle samfunn, ved at det i Norge er likhetens grenser som utfordres, mens det i Nederland er toleransens grenser som blir viktige.

Personalia:
Marie Louise Seeberg ble cand.polit. i 1996 ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Oslo. Under doktorgradsarbeidet har hun vært ansatt først ved Universitetet i Bergen, så ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) hvor hun fortsatt er ansatt. Doktorgradsprosjektet var finansiert av Norges forskningsråd, IMER-programmet og av NOVA.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.11.2003, kl. 15:15. Oppgitt emne: Anthropologists and Multiculturalism in Norway and Beyond: in Search of Analytical Dimensions for Comparison
Sted: Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.11.2003, kl. 10:15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Marie Louise Seeberg, tlf 22541204, epost: mse@nova.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.