Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2003

NY DOKTORGRAD

Bruken av verbaltidene i spansk talespråk i Costa Rica

Cand.philol. Petr Pitloun disputerer fredag 21. februar 2003 for dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Bruken av verbaltidene i spansk talespråk i Costa Rica»

Forskningsarbeidet, som er en del av et internasjonalt samarbeidsprosjekt som har som mål å analysere normert talespråk i Latin-Amerikas og Spanias største byer, fokuserer på systemet av verbaltidene i indikativ modus i spansk talespråk i Costa Rica. Som empirisk grunnlag har det blitt brukt et publisert korpus som består av 27 transkriberte taler fra informanter i San José, Costa Rica. I tillegg har det blitt utarbeidet et spørreskjema som ble utfylt av ytterligere 30 informanter.

Avhandlingen begynner med en beskrivelse av begrepene tempus, aspekt og aksjonsart. Dessuten presenteres forskjellige terminologier og klassifikasjoner av de spanske verbaltidene.

Pitloun foretar en kvantitativ analyse hvor det vises til hyppigheten av alle verbaltidene og deres distribusjon med hensyn til informantenes kjønn og alder, samt hvilke verbalformer som går ut av bruk og hvilke former som erstatter dem.

Videre foretar han en kvalitativ analyse hvor han undersøker både temporale, aspektuelle, og modale betydninger av hver verbaltid. Analysen tar utgangspunkt i spansk normativ grammatikk sitt teoretiske grunnlag. Videre blir resultatene av analysen av spørreskjemaet lagt fram.

Arbeidet bidrar til vitenskapelig kunnskap om moderne spansk språk, særlig om Costa Ricas spanske talemål. Ved hjelp av denne undersøkelsen blir det mulig å avsløre de forandringene det spanske språk i dag er utsatt for i Costa Rica.
Dataene samlet i dette arbeidet kan brukes til å rette og oppdatere normene og undervisningsopplegget i spansk. Det vil gjelde både for de som taler spansk som morsmål, og for de som er intressert i å studere spansk som sitt andre språk.

Personalia:
Petr Pitloun er født og oppvokst i Tsjekkia. Han er utdannet lærer i russisk, engelsk og spansk, og fikk mastergrad i undervisning ved Pedagogisk Universitetet i Volgograd (Russland) i 1993. Fra 1994 til 1997 jobbet han som lærer i spansk og engelsk ved Loscher-Ebbinghaus Språk Institutt i Caracas (Venezuela). I 1998 ble han opptatt til doktorgradsprogrammet i Spansk språk og latinamerikastudier ved Universitetet i Bergen. Under denne studieperioden oppholdt han seg ved Universitetet i Costa Rica for å fordype seg i spansk grammatikk og for å utføre feltarbeid.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.02.2003, kl. 10:15, Auditorium 4, Dragefjellet skole, Magnus Lagabøtespl. 1.

Kontaktpersoner:
Cand. philol. Petr. Pitloun, tlf. 55588449 (a), 55276584 (p)
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Ingunn Vie Skare, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: ingunn.skare@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.