Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2003

NY DOKTORGRAD

Liv og lære ved kilden: Palestinske kvinners forhold til vann i det daglige

   
Cand.polit. Nefissa Naguib disputerer fredag 7. mars 2003 for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Knowing water: Palestinian women between the spring and the faucet".

Nefissa Naguibs avhandling Knowing Water er en detaljert studie av vannets rolle i de daglige gjøremålene til kvinner i en palestinsk landsby på Vestbredden. Eldre kvinner og deres historier fra før og etter utbyggingen av innlagt vann i landsbyen danner grunnlaget for avhandlingen. Gjennom beskrivelser og analyser av den daglige og alminnelige vannhentingen viser studien hvordan vanlige mennesker opplever hverdagen forskjellig. Kvinnene er individer med spesifikke personlige historier knyttet til vannhenting fra kilden. Disse historiene formidler et levende bilde av variasjon, ofte sett i kontrast til en bakgrunn av motstridende meninger om kildens fortreffelighet og det innlagte vannets ulemper. Man forstår at det å hente vann til husholdningen innebærer mer enn bare å hente vann til matlaging, klesvask eller til å slukke tørsten. Vannet er dypt forankret i kvinnenes livserfaring og er det naturlige midtpunkt for deres fortellinger.

Naguib søker å gå bak den generelle oppfatningen av palestinske kvinner som stereotype figurer, redusert til "undertrykkede" eller "tjenere" i et mannsdominert muslimsk samfunn, eller til "bærere av en nasjonal palestinsk arv". Avhandlingen er mer enn en enkel nedtegning av observasjoner og intervjuer. Den bruker og tolker både antropologiske teorier og teorier fra andre disipliner, og inngår som del av en større debatt innen moderne samfunnsforskning. Knowing Water forholder seg til teorier om historie og antropologi, teorier som blir tett koblet til forståelsen av begrepet kultur, til ulike kunnskapssystemer, til begrepene utvikling og underutvikling. I sin fremlegging og analyse av kvinnenes fortellinger benytter Naguib seg av anerkjente metoder og argumenter fra antropologisk forskning.

Problemstillingens komplekse kontekst gjør at en ensidig fokusering på vann og vannutbygging blir meningsløs. Henting av vann til husholdningene i palestinske landsbyer må settes opp mot kvinnenes andre daglige gjøremål og erfaringer, og forstås som del av et større betydningsmønster som også omfatter begrepet identitet. Det stereotype bildet av kvinner fra den tredje verdens underordning i hjemmet og i lokalsamfunnet forøvrig blir utfordret av den oppfatning palestinske kvinner selv har av sin egen historie og av organiseringen av sine daglige gjøremål i og utenfor hjemmet. Naguibs avhandling fremmer tanken om at vi trenger mer spesifikk kunnskap og mer dyptgående analyser når vi diskuterer hvordan kvinner kan få større innflytelse, spesielt sett i lys av en økende uniformering av utviklingsprogrammer og den direkte innvirkningen globale økonomiske strategier har på kvinners dagligliv.

Personalia:
Nefissa Naguib er født i Roma 1960, og oppvokst i Italia, Egypt, Zambia og Norge. Hun tok cand.polit.-graden i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo i 1989. Nefissa Naguib er nå førstelektor i Utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.03.2003, kl. 10:15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof. Keyserstg. 1.

Kontaktpersoner:
Nefissa Naguib, 22 45 22 04, epost: Nefissa.Naguib@adm.hio.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Ingunn Vie Skare, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: ingunn.skare@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.