Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2003

NY DOKTORGRAD

Tuberkulose i Sør-Etiopia

   
Cand.med. Tesfaye Madebo disputerer 20. juni 2003 for dr.med. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Clinical and operational challenges in the control of tuberculosis in south Ethiopia"

Tuberkulose er en livstruende sykdom som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. En tredjedel av verdens befolkning er smittet og sykdommen opptrer oftest i lungene og overføres via dråpesmitte fra personer som er syke. I Afrika har HIV-epidemien vært en medvirkende faktor til økningen av tuberkulose. Tuberkulose er et av de største folkehelseproblemene i Etiopia.

Tesfaye Madebos avhandling vurderer tuberkulosearbeidet ved Yirga Alem Hospital i Sør-Etiopia. Mange av pasientene var alvorlig underernært og 20% av pasientene var HIV-positive. Avhandlingen viser at HIV-positive tuberkulosepasienter og pasienter med alvorlig undernæring hadde atypiske kliniske og røntgenologiske funn. For den praktiserende lege i u-land er det viktig å være klar over dette da forsinket behandling kan føre til økt smitteføring i samfunnet.

Videre viste avhandlingen at mange av tuberkulosepasientene hadde spesifikke ernæringsmangler slik som mangel på vitamin A, C og E. Det kan således være viktig å iverksette tiltak for å bedre ernæringsforholdene hos tuberkulosepasientene. Pasientene hadde også lavere antioksidant status og økt oksidativt stress. Sammenlignet med friske nordmenn har også friske etiopere tegn på økt oksidativt stress. Dette kan tyde på at befolkningen i Etiopia er mer utsatt for infeksjoner.

Mange av pasientene hadde hatt symptomer på aktiv tuberkulose i lang tid før de oppsøkte sykehuset. Disse pasienter representerer en gruppe med økt smittefare. Det er mangelen på helsetilbud i landet, kulturelle forhold samt manglende kunnskap om tuberkulose i befolkningen som er årsaker til at så mange pasienter ikke får nødvendig behandling.

Et velfungerende tuberkuloseprogram er en forutsetning for å få bukt med tuberkulose problemet . I avhandlingen har vi dokumentert at bare 60 % ble helbredet. Dette er dårligere enn Verdens helseorganisasjons mål på 85 % helbredelse. Avhandlingen avdekket svakheter i oppfølging og behandlingsrutinene. Disse resultater har igjen ført til bedring av tuberkusloseprogrammene i Sør-Etiopia.

Personalia:
Tesfaye Madebo er født i Etiopia i 1965. Han avla medisinsk embetseksamen ved Addis Ababa Universitet i 1990 og norsk tilleggseksamen i 1997. Han arbeidet på sykehus i Sør-Etiopia fra 1990-94 og var stipendiat ved Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen fra 1994-97. Han er nå ansatt som assistentlege ved Medisinsk avdeling, Sentralsykehuset i Rogaland.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.06.2003, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Opportunistic infections related to AIDS in Africa".
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukeland universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.06.2003, kl. 10:15, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukeland universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Tesfaye Madebo, tlf. 51518000, epost: Tesfaye.madebo@cih.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Ingunn Vie Skare, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: ingunn.skare@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.