Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2003

NY DOKTORGRAD

Addisons sykdom

   
Cand. med. Kristian Løvås disputerer fredag 14. november 2003 for dr. med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Epidemiological and clinical perspectives on Addison’s disease”

Addisons sykdom er en sjelden hormonmangelsykdom, som oppstår hvis binyrebarken blir ødelagt av sykdom. Det er funnet økende forekomst i ulike europeiske land, men forekomsten i Norge er ikke tidligere kartlagt. Sykdommen utvikler seg langsomt, karakterisert med slapphet, magebesvær, salthunger, lavt blodtrykk og en spesiell brunpigmentering i huden. Ubehandlet er tilstanden dødelig, men med behandling med hormontilskudd antas pasientene å ha normal livslengde. En del pasienter erfarer imidlertid vedvarende slapphet og redusert arbeidsevne til tross for behandling.

Avhandlingen omfatter først en undersøkelse av forekomsten av Addisons sykdom på Vestlandet og en kartlegging av subjektive symptomer blant 80 norske pasienter med denne sykdommen. Det ble funnet 140 tilfeller av Addisons sykdom per million innbyggere, som er den høyeste forekomsten som er beskrevet. Som gruppe rapporterte pasientene noe mer slapphet og redusert energi enn befolkningen for øvrig, og nær en tredel var uføretrygdet. En stor andel av pasientene følte seg imidlertid helt friske og fullt arbeidsføre. Det ble ikke funnet spesielt høy forekomst av søvnforstyrrelser i pasientgruppen.

Et hovedproblem i behandlingen er at hormontilskuddet ikke gjenoppretter normale døgnsvingninger i hormonnivåer. Avhandlingen viser at hormonmålinger i spytt kan brukes til å tilpasse dosering av hormontilskudd til den enkelte pasient. Et uavklart spørsmål har vært om mangelen på binyreandrogener (mannlige kjønnshormoner) spiller noen rolle for disse pasientene. Andre har funnet at behandling med binyreandrogenet DHEA gir økt livskvalitet, og anbefaler slik behandling. En vesentlig del av avhandlingen er en klinisk studie av behandling med DHEA hos kvinner med binyrebarksvikt. Studien påviser ingen forskjell i effekt mellom DHEA- og placebobehandling, og setter dermed spørsmålstegn ved disse anbefalingene.

Personalia:
Kristian Løvås er født i Stavanger i 1968 og avla medisinsk embetseksamen i 1993 ved Universitetet i Oslo. Etter turnustjeneste i Førde og Florø og verneplikt har han arbeidet ved medisinske avdelinger ved Førde Sentralsjukehus (1996-1999) og Haukeland Universitetssykehus (1999-2003), med spesialisering innen indremedisin og hormonsykdommer. Fra begynnelsen av 2000 har han vært universitetsstipendiat ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.11.2003, kl. 14:15. Oppgitt emne: Thyroidea – immunologiske prosesser og sykdommer.
Sted: Birkhaugsalen, Auditorium D303, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.11.2003, kl. 10:15, Birkhaugsalen, Auditorium D303, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Kristian Løvås, tlf. 55975000, epost: kristian.lovas@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.