Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2003

NY DOKTORGRAD

Helse og arbeidsmarked

   
Tor Helge Holmås disputerer fredag 14. november for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Essays on labour markets in the health care sector"

Formålet med avhandlingen er å studere hvordan økonomiske insentiver, for eksempel økt lønn, påvirker valg som arbeidstakere foretar. Det er særlig to slike valg som studeres: hvorvidt folk ønsker å avslutte et arbeidsforhold og hvor mye folk er villig til å arbeide. Avhandlingen består av fem selvstendige artikler, hvorav fire omhandler arbeidsmarkedet for helsepersonell. Arbeidstilbudet blant eldre arbeidstakere er tema i den femte artikkelen. Tre av arbeidene er allerede publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter.

Mange industrialiserte land, som USA, England, Australia og Norge, har hatt problemer med å skaffe tilstrekkelig arbeidskraft til helsesektoren. En lang rekke studier har undersøkt om økte lønninger kan bidra til å øke tilbudet arbeidskraft i helsesektoren. I avhandlingen benyttes data og statistiske metoder som gjør det mulig å korrigere for forhold som tidligere har vært oversett. Ett av mange resultat fra denne delen av avhandlingen er at tidligere studier trolig undervurderer effekten av lønn. Dette tyder på at lønnspolitikk kan ha større betydning for arbeidstilbudet enn hva som har vært hevdet i mange andre studier.

På grunn av en økende andel eldre og derav økte pensjonsforpliktelser for det offentlige, er tidligpensjon et svært aktuelt forskingstema innenfor samfunnsøkonomien. Avtale festet pensjon (AFP) er en ordning som gjør at mange eldre arbeidstakere kan gå av med pensjon når de fyller 62 år. På tross av at ordningen er relativt gunstig økonomisk sett, blir det ofte hevdet at AFP-pensjonistene uansett ville gått av før fylte 67 år, for eksempel til uførepensjon. Denne hypotesen avvises i avhandlingen. Resultatene viser at minst femti prosent av dem som benytter seg av AFP-ordningen, alternativt ville fortsatt i jobb.

Personalia:
Tor Helge Holmås født 1960 kommer fra Kvinnherad. Han tok cand.polit.-graden i 1996 ved Institutt for Økonomi, Universitetet i Bergen. Inntil han startet som doktorgradsstipendiat ved Institutt for Økonomi, UiB, arbeidet han som forsker ved Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF), Senter for økonomisk politikk. Arbeidet med avhandlingen er finansiert av Norges Forskningsråd via Program for helseøkonomi i Bergen (HEB). Tor Helge Holmås er nå ansatt som forsker ved SNF/HEB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.11.2003, kl. 10:15. Oppgitt emne: The importance of market forces for wage formation and labor supply in the health sector: What can we learn from theoretical models?
Sted: Ulrike Phils hus, Professor Keysersgate 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.11.2003, kl. 13:15, Ulrike Phils hus, Professor Keysersgate 1

Kontaktpersoner:
Tor Helge Holmås, tlf. 55583893, epost: tor.holmas@econ.uib
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.